Bắt đầu sử dụng Google Analytics

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm Google Analytics vào ứng dụng và bắt đầu ghi nhật ký sự kiện.

Google Analytics thu thập dữ liệu về mức sử dụng và hành vi cho ứng dụng của bạn. SDK ghi lại 2 loại thông tin chính:

 • Sự kiện: Những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện hệ thống hoặc lỗi.
 • Thuộc tính người dùng: Các thuộc tính mà bạn xác định để mô tả các phân khúc cơ sở người dùng, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiệnthuộc tính người dùng; bạn không cần thêm mã để bật những sự kiện đó.

Trước khi bắt đầu

 1. Cài đặt firebase_core và thêm mã khởi chạy vào ứng dụng của bạn nếu bạn chưa thêm.
 2. Thêm ứng dụng vào dự án Firebase trong bảng điều khiển của Firebase.

Thêm Analytics SDK vào ứng dụng của bạn

 1. Từ thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ:

  flutter pub add firebase_analytics
  
 2. Sau khi hoàn tất, hãy tạo lại ứng dụng Flutter:

  flutter run
  
 3. Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập vào trình bổ trợ firebase_analytics bằng cách nhập trình bổ trợ đó vào mã Dart:

  import 'package:firebase_analytics/firebase_analytics.dart';
  
 4. Tạo một phiên bản Firebase Analytics mới bằng cách truy cập vào thuộc tính instance trên FirebaseAnalytics:

  FirebaseAnalytics analytics = FirebaseAnalytics.instance;
  

Bắt đầu ghi nhật ký sự kiện

Sau khi tạo một phiên bản FirebaseAnalytics, bạn có thể bắt đầu ghi lại các sự kiện bằng các phương thức log- của thư viện.

Có một số sự kiện được đề xuất cho tất cả ứng dụng; một số sự kiện khác được đề xuất cho các loại hình kinh doanh hoặc ngành dọc cụ thể. Bạn nên gửi các sự kiện được đề xuất cùng với các thông số được quy định của các sự kiện đó để đảm bảo báo cáo có nhiều thông tin chi tiết nhất và được hưởng lợi từ các tính năng và nội dung tích hợp trong tương lai khi chúng ra mắt. Phần này minh hoạ việc ghi nhật ký một sự kiện được xác định trước. Để biết thêm thông tin về cách ghi nhật ký các sự kiện, hãy xem bài viết Ghi nhật ký sự kiện.

Mã sau đây ghi lại một sự kiện thanh toán:

await FirebaseAnalytics.instance
 .logBeginCheckout(
  value: 10.0,
  currency: 'USD',
  items: [
   AnalyticsEventItem(
    itemName: 'Socks',
    itemId: 'xjw73ndnw',
    price: '10.0'
   ),
  ],
  coupon: '10PERCENTOFF'
 );

Các bước tiếp theo