Sự phụ thuộc của SDK Android của Firebase trong Dịch vụ Google Play

Một số SDK Android của Firebase phụ thuộc vào Dịch vụ Google Play, tức là chúng sẽ chỉ chạy trên các thiết bị và trình mô phỏng có Dịch vụ Google Play . Các SDK Firebase này giao tiếp với nền của Dịch vụ Google Play trên thiết bị để cung cấp một API nhẹ, được cập nhật và an toàn để ứng dụng của bạn. Một số thiết bị Android, chẳng hạn như thiết bị Amazon Kindle Fire hoặc các thiết bị được bán ở một số khu vực, chưa cài đặt Dịch vụ Google Play.

Những SDK Android của Firebase nào cần có Dịch vụ Google Play?

Firebase SDK có thể được chia thành ba danh mục:

  • Cần có Dịch vụ Play — Những SDK này cần có Dịch vụ Google Play, nếu không chúng sẽ không có chức năng.
  • Nên dùng các dịch vụ của Play — Những SDK này cần có Dịch vụ Google Play có đầy đủ chức năng, nhưng vẫn cung cấp hầu hết ngay cả khi không có Dịch vụ Google Play.
  • Không bắt buộc phải sử dụng Dịch vụ Play — Những SDK này không yêu cầu Dịch vụ Google Play có đầy đủ chức năng.

Bảng dưới đây chỉ chính xác cho bản phát hành mới nhất của mỗi SDK. Một số phiên bản cũ có thể có yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

Không cần có Dịch vụ Google Play

Product Thư viện Dịch vụ Google Play?
Tính năng Kiểm tra ứng dụng – Trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi và tuỳ chỉnh com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
Không bắt buộc
API phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta13
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta13
Không bắt buộc
Phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13 Không bắt buộc
Xác thực com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
Không bắt buộc
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
Không bắt buộc
SDK ứng dụng Cloud Functions cho Firebase com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Cloud Storage cho Firebase com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.3
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.3
Không bắt buộc
Gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Hiển thị tính năng gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Lượt cài đặt Firebase com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
Không bắt buộc
Giám sát hiệu suất com.google.firebase:firebase-perf:21.0.1
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.1
Không bắt buộc
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
Không bắt buộc
Cấu hình từ xa com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
Không bắt buộc
Vertex AI cho Firebase com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03 Không bắt buộc
Product Thư viện Dịch vụ Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0 Nên dùng*
Analytics com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.2
Nên dùng*
Nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng cho API Tính toàn vẹn của Play com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0 Bắt buộc
Nhà cung cấp SafetyNet của tính năng Kiểm tra ứng dụng com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 Bắt buộc
Lập chỉ mục ứng dụng com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 Bắt buộc
Gửi thông báo qua đám mây com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
Bắt buộc
Liên kết động com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.1.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.1.0
Bắt buộc
Tầm nhìn học máy của Firebase com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Bắt buộc
Mô hình tuỳ chỉnh công nghệ học máy Firebase com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 Bắt buộc

* Firebase SDK cho Google Analytics có thể gửi sự kiện trên bất kỳ thiết bị nào, nhưng một số thông tin chi tiết tự động (chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học) chỉ có trên thiết bị với Dịch vụ Google Play.