Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

פתרון בעיות ושאלות נפוצות עבור Android ו- Firebase

דף זה מציע טיפים ופתרון בעיות לבעיות ספציפיות לאנדרואיד שעלולות להיתקל בהן בעת ​​שימוש ב- Firebase.

האם יש לך אתגרים אחרים או שאינך רואה את הבעיה המתוארת למטה? הקפד לבדוק את השאלות הנפוצות Firebase העיקריות עבור יותר פאן-Firebase או מוצר ספציפי שאלות נפוצות.

ניתן גם לבדוק את ריפו Firebase Android SDK GitHub לקבלת רשימה עדכנית של בעיות שדווחו ופתרון בעיות. אנו מעודדים אותך להגיש שם גם בעיות הקשורות ל- Firebase Android SDK משלך!