Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Kiểm tra việc triển khai Crashlytics của bạn

Buộc xảy ra sự cố để kiểm tra quá trình triển khai của bạn

 1. Tìm một GameObject hiện có, sau đó thêm đoạn mã sau vào đó. Tập lệnh này sẽ gây ra sự cố thử nghiệm vài giây sau khi bạn chạy ứng dụng của mình.

  using System;
  using UnityEngine;
  
  public class CrashlyticsTester : MonoBehaviour {
  
    int updatesBeforeException;
  
    // Use this for initialization
    void Start () {
     updatesBeforeException = 0;
    }
  
    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
      // Call the exception-throwing method here so that it's run
      // every frame update
      throwExceptionEvery60Updates();
    }
  
    // A method that tests your Crashlytics implementation by throwing an
    // exception every 60 frame updates. You should see reports in the
    // Firebase console a few minutes after running your app with this method.
    void throwExceptionEvery60Updates()
    {
      if (updatesBeforeException > 0)
      {
        updatesBeforeException--;
      }
      else
      {
        // Set the counter to 60 updates
        updatesBeforeException = 60;
  
        // Throw an exception to test your Crashlytics implementation
        throw new System.Exception("test exception please ignore");
      }
    }
  }
  
 2. Xây dựng ứng dụng của bạn và tải thông tin biểu tượng lên sau khi quá trình xây dựng của bạn kết thúc.

  • iOS+ : Plugin Firebase Unity Editor tự động định cấu hình dự án Xcode của bạn để tải lên tệp biểu tượng của bạn.

  • Android : Đối với các ứng dụng Android của bạn sử dụng IL2CPP, hãy chạy lệnh crashlytics:symbols:upload của Firebase CLI để tải lên tệp biểu tượng của bạn.

 3. Chạy ứng dụng của bạn. Khi ứng dụng của bạn đang chạy, hãy xem nhật ký thiết bị và đợi ngoại lệ kích hoạt từ CrashlyticsTester .

  • iOS+ : Xem nhật ký trong ngăn dưới cùng của Xcode.

  • Android : Xem nhật ký bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối: adb logcat .

 4. Truy cập bảng điều khiển Crashlytics của bảng điều khiển Firebase để xem sự cố thử nghiệm của bạn.

Nếu bạn đã làm mới bảng điều khiển và vẫn không thấy sự cố thử nghiệm sau năm phút, hãy thử bật ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu bạn không thấy sự cố thử nghiệm của mình trong bảng điều khiển Crashlytics, bạn có thể sử dụng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi sự cố.

 1. Bật ghi nhật ký gỡ lỗi cho Firebase bằng cách thêm mã sau vào quá trình khởi chạy ứng dụng của bạn:

  Firebase.FirebaseApp.LogLevel = Firebase.LogLevel.Debug;
 2. Buộc một vụ tai nạn thử nghiệm. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

Nếu bạn không thấy nhật ký từ Firebase hoặc sự cố thử nghiệm của bạn trong bảng điều khiển Crashlytics của bảng điều khiển Firebase sau năm phút, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Firebase kèm theo bản sao đầu ra nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục sự cố thêm.

Bước tiếp theo