Kiểm thử việc triển khai Crashlytics

Xác định sự cố để kiểm thử kết quả triển khai

 1. Tìm một GameObject hiện có, rồi thêm vào đó tập lệnh sau. Chiến dịch này tập lệnh sẽ gây ra sự cố thử nghiệm vài giây sau khi bạn chạy ứng dụng.

  using System;
  using UnityEngine;
  
  public class CrashlyticsTester : MonoBehaviour {
  
    int updatesBeforeException;
  
    // Use this for initialization
    void Start () {
     updatesBeforeException = 0;
    }
  
    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
      // Call the exception-throwing method here so that it's run
      // every frame update
      throwExceptionEvery60Updates();
    }
  
    // A method that tests your Crashlytics implementation by throwing an
    // exception every 60 frame updates. You should see reports in the
    // Firebase console a few minutes after running your app with this method.
    void throwExceptionEvery60Updates()
    {
      if (updatesBeforeException > 0)
      {
        updatesBeforeException--;
      }
      else
      {
        // Set the counter to 60 updates
        updatesBeforeException = 60;
  
        // Throw an exception to test your Crashlytics implementation
        throw new System.Exception("test exception please ignore");
      }
    }
  }
  
 2. Tạo ứng dụng và tải thông tin biểu tượng lên sau khi hoàn tất bản dựng.

  • iOS+: Trình bổ trợ Trình chỉnh sửa Unity của Firebase tự động định cấu hình Dự án Xcode để tải tệp biểu tượng của bạn lên.

  • Android: Đối với các ứng dụng Android sử dụng IL2CPP, hãy chạy Lệnh crashlytics:symbols:upload của Firebase CLI để tải .

 3. Chạy ứng dụng. Khi ứng dụng của bạn đang chạy, hãy xem nhật ký thiết bị và đợi ngoại lệ để kích hoạt từ CrashlyticsTester.

  • iOS+: Xem nhật ký trong ngăn dưới cùng của Xcode.

  • Android: Xem nhật ký bằng cách chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh: adb logcat.

 4. Chuyển đến trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố thử nghiệm của bạn.

Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố thử nghiệm sau 5 phút, hãy thử bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu không thấy sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể sử dụng tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi vấn đề.

 1. Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Firebase bằng cách thêm đoạn mã sau vào khởi chạy ứng dụng:

  Firebase.FirebaseApp.LogLevel = Firebase.LogLevel.Debug;
 2. Xác định sự cố thử nghiệm. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

Nếu bạn không thấy nhật ký từ Firebase hoặc sự cố kiểm thử của bạn trong Crashlytics trang tổng quan của bảng điều khiển của Firebase sau 5 phút, hãy liên hệ với Hỗ trợ của Firebase với bản sao của đầu ra nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn tiếp tục khắc phục sự cố.

Các bước tiếp theo