รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วย Cloud Firestore

คุณสามารถฟังเอกสารโดยใช้เมธอด onSnapshot() การเรียกครั้งแรกโดยใช้ Callback ที่คุณระบุจะสร้างสแนปชอตเอกสารทันทีพร้อมด้วยเนื้อหาปัจจุบันของเอกสารเดียว จากนั้นทุกครั้งที่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลง จะมีการเรียกอีกรอบหนึ่งจะอัปเดตภาพรวมของเอกสาร

Web

import { doc, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsub = onSnapshot(doc(db, "cities", "SF"), (doc) => {
  console.log("Current data: ", doc.data());
});

Web

db.collection("cities").doc("SF")
  .onSnapshot((doc) => {
    console.log("Current data: ", doc.data());
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener { documentSnapshot, error in
  guard let document = documentSnapshot else {
   print("Error fetching document: \(error!)")
   return
  }
  guard let data = document.data() else {
   print("Document data was empty.")
   return
  }
  print("Current data: \(data)")
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching document: %@", error);
    return;
   }
   NSLog(@"Current data: %@", snapshot.data);
  }];

Kotlin+KTX

val docRef = db.collection("cities").document("SF")
docRef.addSnapshotListener { snapshot, e ->
  if (e != null) {
    Log.w(TAG, "Listen failed.", e)
    return@addSnapshotListener
  }

  if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
    Log.d(TAG, "Current data: ${snapshot.data}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Current data: null")
  }
}

Java

final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  @Override
  public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot,
            @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
      return;
    }

    if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
      Log.d(TAG, "Current data: " + snapshot.getData());
    } else {
      Log.d(TAG, "Current data: null");
    }
  }
});

Dart

final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
docRef.snapshots().listen(
   (event) => print("current data: ${event.data()}"),
   onError: (error) => print("Listen failed: $error"),
  );

โดยทั่วไปแล้วคุณต้องการให้ UI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารหรือคอลเล็กชัน Firestore ดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยวิดเจ็ต StreamBuilder ที่ใช้สตรีมสแนปชอต Firestore

class UserInformation extends StatefulWidget {
 @override
 _UserInformationState createState() => _UserInformationState();
}

class _UserInformationState extends State<UserInformation> {
 final Stream<QuerySnapshot> _usersStream =
   FirebaseFirestore.instance.collection('users').snapshots();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return StreamBuilder<QuerySnapshot>(
   stream: _usersStream,
   builder: (BuildContext context, AsyncSnapshot<QuerySnapshot> snapshot) {
    if (snapshot.hasError) {
     return const Text('Something went wrong');
    }

    if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
     return const Text("Loading");
    }

    return ListView(
     children: snapshot.data!.docs
       .map((DocumentSnapshot document) {
        Map<String, dynamic> data =
          document.data()! as Map<String, dynamic>;
        return ListTile(
         title: Text(data['full_name']),
         subtitle: Text(data['company']),
        );
       })
       .toList()
       .cast(),
    );
   },
  );
 }
}
Java
DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(
  new EventListener<DocumentSnapshot>() {
   @Override
   public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot, @Nullable FirestoreException e) {
    if (e != null) {
     System.err.println("Listen failed: " + e);
     return;
    }

    if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
     System.out.println("Current data: " + snapshot.getData());
    } else {
     System.out.print("Current data: null");
    }
   }
  });
Python

# Create an Event for notifying main thread.
callback_done = threading.Event()

# Create a callback on_snapshot function to capture changes
def on_snapshot(doc_snapshot, changes, read_time):
  for doc in doc_snapshot:
    print(f"Received document snapshot: {doc.id}")
  callback_done.set()

doc_ref = db.collection("cities").document("SF")

# Watch the document
doc_watch = doc_ref.on_snapshot(on_snapshot)
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
doc_ref.AddSnapshotListener(
  [](const DocumentSnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) {
   if (error == Error::kErrorOk) {
    if (snapshot.exists()) {
     std::cout << "Current data: " << snapshot << std::endl;
    } else {
     std::cout << "Current data: null" << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
   }
  });
Node.js
const doc = db.collection('cities').doc('SF');

const observer = doc.onSnapshot(docSnapshot => {
 console.log(`Received doc snapshot: ${docSnapshot}`);
 // ...
}, err => {
 console.log(`Encountered error: ${err}`);
});
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenDocument listens to a single document.
func listenDocument(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	// Сontext with timeout stops listening to changes.
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Doc("SF").Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// DeadlineExceeded will be returned when ctx is cancelled.
		if status.Code(err) == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if !snap.Exists() {
			fmt.Fprintf(w, "Document no longer exists\n")
			return nil
		}
		fmt.Fprintf(w, "Received document snapshot: %v\n", snap.Data())
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
docRef.Listen(snapshot => {
  Debug.Log("Callback received document snapshot.");
  Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", snapshot.Id));
  Dictionary<string, object> city = snapshot.ToDictionary();
  foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city) {
    Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
  }
});
C#
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
FirestoreChangeListener listener = docRef.Listen(snapshot =>
{
  Console.WriteLine("Callback received document snapshot.");
  Console.WriteLine("Document exists? {0}", snapshot.Exists);
  if (snapshot.Exists)
  {
    Console.WriteLine("Document data for {0} document:", snapshot.Id);
    Dictionary<string, object> city = snapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
    }
  }
});
Ruby
doc_ref = firestore.col(collection_path).doc document_path
snapshots = []

# Watch the document.
listener = doc_ref.listen do |snapshot|
 puts "Received document snapshot: #{snapshot.document_id}"
 snapshots << snapshot
end

เหตุการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น

การเขียนในเครื่องจะเรียกใช้ Listener ของสแนปชอตทันที เนื่องจากฟีเจอร์สำคัญที่เรียกว่า "การชดเชยเวลาในการตอบสนอง" เมื่อคุณเขียน Listener ของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยข้อมูลใหม่ก่อนส่งข้อมูลไปยังแบ็กเอนด์

เอกสารที่ดึงมาจะมีพร็อพเพอร์ตี้ metadata.hasPendingWrites ที่ระบุว่าเอกสารมีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องที่ยังไม่ได้เขียนไปยังแบ็กเอนด์หรือไม่ คุณใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้เพื่อระบุแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ Listener ของสแนปชอตได้รับ ดังนี้

Web

import { doc, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsub = onSnapshot(doc(db, "cities", "SF"), (doc) => {
 const source = doc.metadata.hasPendingWrites ? "Local" : "Server";
 console.log(source, " data: ", doc.data());
});

Web

db.collection("cities").doc("SF")
  .onSnapshot((doc) => {
    var source = doc.metadata.hasPendingWrites ? "Local" : "Server";
    console.log(source, " data: ", doc.data());
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener { documentSnapshot, error in
  guard let document = documentSnapshot else {
   print("Error fetching document: \(error!)")
   return
  }
  let source = document.metadata.hasPendingWrites ? "Local" : "Server"
  print("\(source) data: \(document.data() ?? [:])")
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching document: %@", error);
    return;
   }
   NSString *source = snapshot.metadata.hasPendingWrites ? @"Local" : @"Server";
   NSLog(@"%@ data: %@", source, snapshot.data);
  }];

Kotlin+KTX

val docRef = db.collection("cities").document("SF")
docRef.addSnapshotListener { snapshot, e ->
  if (e != null) {
    Log.w(TAG, "Listen failed.", e)
    return@addSnapshotListener
  }

  val source = if (snapshot != null && snapshot.metadata.hasPendingWrites()) {
    "Local"
  } else {
    "Server"
  }

  if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
    Log.d(TAG, "$source data: ${snapshot.data}")
  } else {
    Log.d(TAG, "$source data: null")
  }
}

Java

final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  @Override
  public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot,
            @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
      return;
    }

    String source = snapshot != null && snapshot.getMetadata().hasPendingWrites()
        ? "Local" : "Server";

    if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
      Log.d(TAG, source + " data: " + snapshot.getData());
    } else {
      Log.d(TAG, source + " data: null");
    }
  }
});

Dart

final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
docRef.snapshots().listen(
 (event) {
  final source = (event.metadata.hasPendingWrites) ? "Local" : "Server";
  print("$source data: ${event.data()}");
 },
 onError: (error) => print("Listen failed: $error"),
);
Java
# Not yet supported in the Java client library
Python
// Not yet supported in Python client library
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
doc_ref.AddSnapshotListener([](const DocumentSnapshot& snapshot,
                Error error, const std::string& errorMsg) {
 if (error == Error::kErrorOk) {
  const char* source =
    snapshot.metadata().has_pending_writes() ? "Local" : "Server";
  if (snapshot.exists()) {
   std::cout << source << " data: " << snapshot.Get("name").string_value()
        << std::endl;
  } else {
   std::cout << source << " data: null" << std::endl;
  }
 } else {
  std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
 }
});
Node.js
// Not yet supported in the Node.js client library
Go
// Not yet supported in the Go client library
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
docRef.Listen(
 snapshot =>
 {
   string source = (snapshot != null && snapshot.Metadata.HasPendingWrites) ? "Local" : "Server";
   string snapshotData = "null";
   if (snapshot != null && snapshot.Exists)
   {
     System.Text.StringBuilder builder = new System.Text.StringBuilder();
     IDictionary<string, object> dict = snapshot.ToDictionary();
     foreach (var KVPair in dict)
     {
       builder.Append($"{KVPair.Key}: {KVPair.Value}\n");
     }
     snapshotData = builder.ToString();
   }
   Debug.Log($"{source} data: ${snapshotData}");
 });
C#
// Not yet supported in the C# client library
Ruby
// Not yet supported in the Ruby client library

เหตุการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมตา

เมื่อฟังการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร คอลเล็กชัน หรือการค้นหา คุณจะส่งตัวเลือกเพื่อควบคุมรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ผู้ฟังจะได้รับได้

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ฟังจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อข้อมูลเมตาเท่านั้น ลองพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อแอปเขียนเอกสารใหม่

 1. เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทำงานทันทีด้วยข้อมูลใหม่ ยังไม่ได้เขียนเอกสารลงในแบ็กเอนด์ Flag "การเขียนที่รอดำเนินการ" จึงเป็น true
 2. เอกสารจะเขียนไปยังแบ็กเอนด์
 3. แบ็กเอนด์จะแจ้งไคลเอ็นต์ให้ทราบถึงการเขียนที่สำเร็จ ข้อมูลเอกสารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลเมตาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขณะนี้แฟล็ก "การเขียนที่รอดำเนินการ" เปลี่ยนเป็น false

หากต้องการรับเหตุการณ์สแนปชอตเมื่อเอกสารหรือข้อมูลเมตาของการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งออบเจ็กต์ตัวเลือก Listener เมื่อแนบ Listener ของคุณ

Web

import { doc, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsub = onSnapshot(
 doc(db, "cities", "SF"), 
 { includeMetadataChanges: true }, 
 (doc) => {
  // ...
 });

Web

db.collection("cities").doc("SF")
  .onSnapshot({
    // Listen for document metadata changes
    includeMetadataChanges: true
  }, (doc) => {
    // ...
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// Listen to document metadata.
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener(includeMetadataChanges: true) { documentSnapshot, error in
  // ...
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// Listen for metadata changes.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListenerWithIncludeMetadataChanges:YES
                     listener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
  // ...
}];

Kotlin+KTX

// Listen for metadata changes to the document.
val docRef = db.collection("cities").document("SF")
docRef.addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE) { snapshot, e ->
  // ...
}

Java

// Listen for metadata changes to the document.
DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE, new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  @Override
  public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot,
            @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
    // ...
  }
});

Dart

final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
docRef.snapshots(includeMetadataChanges: true).listen((event) {
 // ...
});
Java
// Not yet supported in the Java client library
Python
// Not yet supported in Python client library
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
doc_ref.AddSnapshotListener(
  MetadataChanges::kInclude,
  [](const DocumentSnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) { /* ... */ });
Node.js
// Not yet supported the Node.js client library
Go
// Not yet supported in the Go client library
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
docRef.Listen(MetadataChanges.Include, snapshot =>
{
  // ...
});
C#
// Not yet supported in the C# client library
Ruby
// Not yet supported in the Ruby client library

กำหนดค่า Listener สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเครื่องเท่านั้น

Listener ของสแนปชอต Cloud Firestore ได้รับสแนปชอตเริ่มต้นจากแคชในเครื่องและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเซิร์ฟเวอร์

ในบางกรณี คุณอาจไม่ต้องการการเรียกข้อมูลติดตามผลจากเซิร์ฟเวอร์ SDK ของไคลเอ็นต์ช่วยให้คุณกำหนดค่า Listener ให้เริ่มทำงานเฉพาะกับข้อมูลในแคชในเครื่องเท่านั้น ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายของการเรียกใช้ รวมถึงใช้ประโยชน์จากแคชฝั่งไคลเอ็นต์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลและการกลายพันธุ์ในเครื่อง

ในส่วนนี้ ตัวเลือกสแนปชอตได้รับการตั้งค่าในโค้ดไคลเอ็นต์เพื่ออนุญาตให้มีการฟังการเปลี่ยนแปลงภายในเท่านั้น

Web

const unsubscribe = onSnapshot(
  doc(db, "cities", "SF"),
  { 
   includeMetadataChanges: true,
   source:'cache'
   },
  (documentSnapshot) => {//…}
 );

Web

// Not yet supported in the Web namespaced API

Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// Set up listener options
let options = SnapshotListenOptions()
  .withSource(ListenSource.cache)
  .withIncludeMetadataChanges(true)
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener(options: options) { documentSnapshot, error in
  // ...
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// Set up listener options
FIRSnapshotListenOptions *options = [[FIRSnapshotListenOptions alloc] init];
FIRSnapshotListenOptions *optionsWithSourceAndMetadata = 
          [[options optionsWithIncludeMetadataChanges:YES] 
           optionsWithSource:FIRListenSourceCache];
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
 addSnapshotListenerWithOptions:optionsWithSourceAndMetadata
 listener: ^ (FIRDocumentSnapshot * snapshot, NSError * error) {
  //…
 }
];

Kotlin+KTX

// Set up listener options
val options = SnapshotListenOptions.Builder()
 .setMetadataChanges(MetadataChanges.INCLUDE)
 .setSource(ListenSource.CACHE)
 .build();
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener(options) { snapshot, error ->
  //…
 }

Java

// Set up listener options
SnapshotListenOptions options = new SnapshotListenOptions.Builder()
 .setMetadataChanges(MetadataChanges.INCLUDE)
 .setSource(ListenSource.CACHE)
 .build();
db.collection("cities").document("SF").addSnapshotListener(options, new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  //…
 });

Dart

// Not yet supported in this client library

Java
# Not yet supported in the Java client library
Python
// Not yet supported in Python client library
C++
// Not yet supported in the C++ client library
Node.js
// Not yet supported in the Node.js client library
Go
// Not yet supported in the Go client library
PHP
// Not yet supported in the PHP client library
Unity
// Not yet supported in the Unity client library
C#
// Not yet supported in the C# client library
Ruby
// Not yet supported in the Ruby client library

ฟังเอกสารหลายฉบับในคอลเล็กชัน

คุณใช้ onSnapshot() แทน get() เพื่อฟังผลการค้นหาได้เช่นเดียวกับเอกสาร ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพรวมการค้นหา ตัวอย่างเช่น หากต้องการฟังเอกสาร ที่มีสถานะ CA ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้

Web

import { collection, query, where, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const q = query(collection(db, "cities"), where("state", "==", "CA"));
const unsubscribe = onSnapshot(q, (querySnapshot) => {
 const cities = [];
 querySnapshot.forEach((doc) => {
   cities.push(doc.data().name);
 });
 console.log("Current cities in CA: ", cities.join(", "));
});

Web

db.collection("cities").where("state", "==", "CA")
  .onSnapshot((querySnapshot) => {
    var cities = [];
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      cities.push(doc.data().name);
    });
    console.log("Current cities in CA: ", cities.join(", "));
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
db.collection("cities").whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .addSnapshotListener { querySnapshot, error in
  guard let documents = querySnapshot?.documents else {
   print("Error fetching documents: \(error!)")
   return
  }
  let cities = documents.compactMap { $0["name"] }
  print("Current cities in CA: \(cities)")
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching documents: %@", error);
    return;
   }
   NSMutableArray *cities = [NSMutableArray array];
   for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
    [cities addObject:document.data[@"name"]];
   }
   NSLog(@"Current cities in CA: %@", cities);
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener { value, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen failed.", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    val cities = ArrayList<String>()
    for (doc in value!!) {
      doc.getString("name")?.let {
        cities.add(it)
      }
    }
    Log.d(TAG, "Current cites in CA: $cities")
  }

Java

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("state", "CA")
    .addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot value,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
          return;
        }

        List<String> cities = new ArrayList<>();
        for (QueryDocumentSnapshot doc : value) {
          if (doc.get("name") != null) {
            cities.add(doc.getString("name"));
          }
        }
        Log.d(TAG, "Current cites in CA: " + cities);
      }
    });

Dart

db
  .collection("cities")
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .snapshots()
  .listen((event) {
 final cities = [];
 for (var doc in event.docs) {
  cities.add(doc.data()["name"]);
 }
 print("cities in CA: ${cities.join(", ")}");
});
Java
db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     @Override
     public void onEvent(
       @Nullable QuerySnapshot snapshots, @Nullable FirestoreException e) {
      if (e != null) {
       System.err.println("Listen failed:" + e);
       return;
      }

      List<String> cities = new ArrayList<>();
      for (DocumentSnapshot doc : snapshots) {
       if (doc.get("name") != null) {
        cities.add(doc.getString("name"));
       }
      }
      System.out.println("Current cites in CA: " + cities);
     }
    });
Python

# Create an Event for notifying main thread.
callback_done = threading.Event()

# Create a callback on_snapshot function to capture changes
def on_snapshot(col_snapshot, changes, read_time):
  print("Callback received query snapshot.")
  print("Current cities in California:")
  for doc in col_snapshot:
    print(f"{doc.id}")
  callback_done.set()

col_query = db.collection("cities").where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))

# Watch the collection query
query_watch = col_query.on_snapshot(on_snapshot)
C++
db->Collection("cities")
  .WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .AddSnapshotListener([](const QuerySnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) {
   if (error == Error::kErrorOk) {
    std::vector<std::string> cities;
    std::cout << "Current cities in CA: " << error << std::endl;
    for (const DocumentSnapshot& doc : snapshot.documents()) {
     cities.push_back(doc.Get("name").string_value());
     std::cout << "" << cities.back() << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
   }
  });
Node.js
const query = db.collection('cities').where('state', '==', 'CA');

const observer = query.onSnapshot(querySnapshot => {
 console.log(`Received query snapshot of size ${querySnapshot.size}`);
 // ...
}, err => {
 console.log(`Encountered error: ${err}`);
});
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenMultiple listens to a query, returning the names of all cities
// for a state.
func listenMultiple(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Where("state", "==", "CA").Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// DeadlineExceeded will be returned when ctx is cancelled.
		if status.Code(err) == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if snap != nil {
			for {
				doc, err := snap.Documents.Next()
				if err == iterator.Done {
					break
				}
				if err != nil {
					return fmt.Errorf("Documents.Next: %w", err)
				}
				fmt.Fprintf(w, "Current cities in California: %v\n", doc.Ref.ID)
			}
		}
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

ListenerRegistration listener = query.Listen(snapshot => {
 Debug.Log("Callback received query snapshot.");
 Debug.Log("Current cities in California:");
 foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in snapshot.Documents) {
  Debug.Log(documentSnapshot.Id);
 }
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

FirestoreChangeListener listener = query.Listen(snapshot =>
{
  Console.WriteLine("Callback received query snapshot.");
  Console.WriteLine("Current cities in California:");
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in snapshot.Documents)
  {
    Console.WriteLine(documentSnapshot.Id);
  }
});
Ruby
query = firestore.col(collection_path).where :state, :==, "CA"
docs = []

# Watch the collection query.
listener = query.listen do |snapshot|
 puts "Callback received query snapshot."
 puts "Current cities in California:"
 snapshot.docs.each do |doc|
  puts doc.document_id
  docs << doc
 end
end

เครื่องจัดการสแนปชอตจะได้รับสแนปชอตการค้นหาใหม่ทุกครั้งที่ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อมีการเพิ่ม นำออก หรือแก้ไขเอกสาร)

ดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างสแนปชอต

การเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงของผลการค้นหาระหว่างสแนปชอตข้อความค้นหามักจะมีประโยชน์ แทนที่จะใช้แค่สแนปชอตการค้นหาทั้งหมด เช่น คุณอาจต้องการเก็บรักษาแคชเมื่อมีการเพิ่ม นำออก และแก้ไขเอกสารแต่ละรายการ

Web

import { collection, query, where, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const q = query(collection(db, "cities"), where("state", "==", "CA"));
const unsubscribe = onSnapshot(q, (snapshot) => {
 snapshot.docChanges().forEach((change) => {
  if (change.type === "added") {
    console.log("New city: ", change.doc.data());
  }
  if (change.type === "modified") {
    console.log("Modified city: ", change.doc.data());
  }
  if (change.type === "removed") {
    console.log("Removed city: ", change.doc.data());
  }
 });
});

Web

db.collection("cities").where("state", "==", "CA")
  .onSnapshot((snapshot) => {
    snapshot.docChanges().forEach((change) => {
      if (change.type === "added") {
        console.log("New city: ", change.doc.data());
      }
      if (change.type === "modified") {
        console.log("Modified city: ", change.doc.data());
      }
      if (change.type === "removed") {
        console.log("Removed city: ", change.doc.data());
      }
    });
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
db.collection("cities").whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .addSnapshotListener { querySnapshot, error in
  guard let snapshot = querySnapshot else {
   print("Error fetching snapshots: \(error!)")
   return
  }
  snapshot.documentChanges.forEach { diff in
   if (diff.type == .added) {
    print("New city: \(diff.document.data())")
   }
   if (diff.type == .modified) {
    print("Modified city: \(diff.document.data())")
   }
   if (diff.type == .removed) {
    print("Removed city: \(diff.document.data())")
   }
  }
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching documents: %@", error);
    return;
   }
   for (FIRDocumentChange *diff in snapshot.documentChanges) {
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeAdded) {
     NSLog(@"New city: %@", diff.document.data);
    }
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeModified) {
     NSLog(@"Modified city: %@", diff.document.data);
    }
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeRemoved) {
     NSLog(@"Removed city: %@", diff.document.data);
    }
   }
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener { snapshots, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "listen:error", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    for (dc in snapshots!!.documentChanges) {
      when (dc.type) {
        DocumentChange.Type.ADDED -> Log.d(TAG, "New city: ${dc.document.data}")
        DocumentChange.Type.MODIFIED -> Log.d(TAG, "Modified city: ${dc.document.data}")
        DocumentChange.Type.REMOVED -> Log.d(TAG, "Removed city: ${dc.document.data}")
      }
    }
  }

Java

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("state", "CA")
    .addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot snapshots,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "listen:error", e);
          return;
        }

        for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
          switch (dc.getType()) {
            case ADDED:
              Log.d(TAG, "New city: " + dc.getDocument().getData());
              break;
            case MODIFIED:
              Log.d(TAG, "Modified city: " + dc.getDocument().getData());
              break;
            case REMOVED:
              Log.d(TAG, "Removed city: " + dc.getDocument().getData());
              break;
          }
        }

      }
    });

Dart

db
  .collection("cities")
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .snapshots()
  .listen((event) {
 for (var change in event.docChanges) {
  switch (change.type) {
   case DocumentChangeType.added:
    print("New City: ${change.doc.data()}");
    break;
   case DocumentChangeType.modified:
    print("Modified City: ${change.doc.data()}");
    break;
   case DocumentChangeType.removed:
    print("Removed City: ${change.doc.data()}");
    break;
  }
 }
});
Java
db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     @Override
     public void onEvent(
       @Nullable QuerySnapshot snapshots, @Nullable FirestoreException e) {
      if (e != null) {
       System.err.println("Listen failed: " + e);
       return;
      }

      for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
       switch (dc.getType()) {
        case ADDED:
         System.out.println("New city: " + dc.getDocument().getData());
         break;
        case MODIFIED:
         System.out.println("Modified city: " + dc.getDocument().getData());
         break;
        case REMOVED:
         System.out.println("Removed city: " + dc.getDocument().getData());
         break;
        default:
         break;
       }
      }
     }
    });
C++
db->Collection("cities")
  .WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .AddSnapshotListener([](const QuerySnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) {
   if (error == Error::kErrorOk) {
    for (const DocumentChange& dc : snapshot.DocumentChanges()) {
     switch (dc.type()) {
      case DocumentChange::Type::kAdded:
       std::cout << "New city: "
            << dc.document().Get("name").string_value() << std::endl;
       break;
      case DocumentChange::Type::kModified:
       std::cout << "Modified city: "
            << dc.document().Get("name").string_value() << std::endl;
       break;
      case DocumentChange::Type::kRemoved:
       std::cout << "Removed city: "
            << dc.document().Get("name").string_value() << std::endl;
       break;
     }
    }
   } else {
    std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
   }
  });
Python

# Create an Event for notifying main thread.
delete_done = threading.Event()

# Create a callback on_snapshot function to capture changes
def on_snapshot(col_snapshot, changes, read_time):
  print("Callback received query snapshot.")
  print("Current cities in California: ")
  for change in changes:
    if change.type.name == "ADDED":
      print(f"New city: {change.document.id}")
    elif change.type.name == "MODIFIED":
      print(f"Modified city: {change.document.id}")
    elif change.type.name == "REMOVED":
      print(f"Removed city: {change.document.id}")
      delete_done.set()

col_query = db.collection("cities").where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))

# Watch the collection query
query_watch = col_query.on_snapshot(on_snapshot)
Node.js
const observer = db.collection('cities').where('state', '==', 'CA')
 .onSnapshot(querySnapshot => {
  querySnapshot.docChanges().forEach(change => {
   if (change.type === 'added') {
    console.log('New city: ', change.doc.data());
   }
   if (change.type === 'modified') {
    console.log('Modified city: ', change.doc.data());
   }
   if (change.type === 'removed') {
    console.log('Removed city: ', change.doc.data());
   }
  });
 });
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenChanges listens to a query, returning the list of document changes.
func listenChanges(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Where("state", "==", "CA").Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// DeadlineExceeded will be returned when ctx is cancelled.
		if status.Code(err) == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if snap != nil {
			for _, change := range snap.Changes {
				switch change.Kind {
				case firestore.DocumentAdded:
					fmt.Fprintf(w, "New city: %v\n", change.Doc.Data())
				case firestore.DocumentModified:
					fmt.Fprintf(w, "Modified city: %v\n", change.Doc.Data())
				case firestore.DocumentRemoved:
					fmt.Fprintf(w, "Removed city: %v\n", change.Doc.Data())
				}
			}
		}
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

ListenerRegistration listener = query.Listen(snapshot =>
{
  foreach (DocumentChange change in snapshot.GetChanges())
  {
    if (change.ChangeType == DocumentChange.Type.Added)
    {
      Debug.Log(String.Format("New city: {0}", change.Document.Id));
    }
    else if (change.ChangeType == DocumentChange.Type.Modified)
    {
      Debug.Log(String.Format("Modified city: {0}", change.Document.Id));
    }
    else if (change.ChangeType == DocumentChange.Type.Removed)
    {
      Debug.Log(String.Format("Removed city: {0}", change.Document.Id));
    }
  }
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

FirestoreChangeListener listener = query.Listen(snapshot =>
{
  foreach (DocumentChange change in snapshot.Changes)
  {
    if (change.ChangeType.ToString() == "Added")
    {
      Console.WriteLine("New city: {0}", change.Document.Id);
    }
    else if (change.ChangeType.ToString() == "Modified")
    {
      Console.WriteLine("Modified city: {0}", change.Document.Id);
    }
    else if (change.ChangeType.ToString() == "Removed")
    {
      Console.WriteLine("Removed city: {0}", change.Document.Id);
    }
  }
});
Ruby
query = firestore.col(collection_path).where :state, :==, "CA"
added = []
modified = []
removed = []

# Watch the collection query.
listener = query.listen do |snapshot|
 puts "Callback received query snapshot."
 puts "Current cities in California:"
 snapshot.changes.each do |change|
  if change.added?
   puts "New city: #{change.doc.document_id}"
   added << snapshot
  elsif change.modified?
   puts "Modified city: #{change.doc.document_id}"
   modified << snapshot
  elsif change.removed?
   puts "Removed city: #{change.doc.document_id}"
   removed << snapshot
  end
 end
end

สถานะเริ่มต้นอาจมาจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจากแคชในเครื่อง หากมีสถานะในแคชในเครื่อง สแนปชอตการค้นหาจะสร้างขึ้นด้วยข้อมูลที่แคชไว้ก่อน จากนั้นจะอัปเดตด้วยข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เมื่อไคลเอ็นต์ตรวจพบสถานะของเซิร์ฟเวอร์แล้ว

ปลดผู้ฟังออก

เมื่อคุณไม่สนใจที่จะฟังข้อมูลแล้ว คุณต้องตัด Listener ออกเพื่อให้ Callback ของเหตุการณ์หยุดการติดต่อ วิธีนี้จะช่วยให้ไคลเอ็นต์หยุดใช้แบนด์วิดท์เพื่อรับการอัปเดต ตัวอย่างเช่น

Web

import { collection, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsubscribe = onSnapshot(collection(db, "cities"), () => {
 // Respond to data
 // ...
});

// Later ...

// Stop listening to changes
unsubscribe();

Web

var unsubscribe = db.collection("cities")
  .onSnapshot(() => {
   // Respond to data
   // ...
  });

// Later ...

// Stop listening to changes
unsubscribe();
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let listener = db.collection("cities").addSnapshotListener { querySnapshot, error in
 // ...
}

// ...

// Stop listening to changes
listener.remove()
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
id<FIRListenerRegistration> listener = [[self.db collectionWithPath:@"cities"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   // ...
}];

// ...

// Stop listening to changes
[listener remove];

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities")
val registration = query.addSnapshotListener { snapshots, e ->
  // ...
}

// ...

// Stop listening to changes
registration.remove()

Java

Query query = db.collection("cities");
ListenerRegistration registration = query.addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
      // ...
    });

// ...

// Stop listening to changes
registration.remove();

Dart

final collection = db.collection("cities");
final listener = collection.snapshots().listen((event) {
 // ...
});
listener.cancel();
Java
Query query = db.collection("cities");
ListenerRegistration registration =
  query.addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     // ...
    });

// ...

// Stop listening to changes
registration.remove();
Python
# Terminate watch on a document
doc_watch.unsubscribe()
C++
// Add a listener
Query query = db->Collection("cities");
ListenerRegistration registration = query.AddSnapshotListener(
  [](const QuerySnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) { /* ... */ });
// Stop listening to changes
registration.Remove();
Node.js
const unsub = db.collection('cities').onSnapshot(() => {
});

// ...

// Stop listening for changes
unsub();
Go
// Сontext with timeout stops listening to changes.
ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
defer cancel()
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
listener.Stop();
C#
await listener.StopAsync();
Ruby
listener.stop

จัดการข้อผิดพลาดในการฟัง

ในบางครั้ง การฟังอาจล้มเหลว เช่น เนื่องจากสิทธิ์ด้านความปลอดภัย หรือหากคุณพยายามฟังคำค้นหาที่ไม่ถูกต้อง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำค้นหาที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง) ในการจัดการกับความล้มเหลวเหล่านี้ คุณส่งการเรียกกลับข้อผิดพลาดได้เมื่อแนบ Listener สแนปชอต หลังจากเกิดข้อผิดพลาด ผู้ฟังจะไม่ได้รับเหตุการณ์ใดๆ อีก และไม่จำเป็นต้องปลด Listener ของคุณออก

Web

import { collection, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsubscribe = onSnapshot(
 collection(db, "cities"), 
 (snapshot) => {
  // ...
 },
 (error) => {
  // ...
 });

Web

db.collection("cities")
  .onSnapshot((snapshot) => {
    // ...
  }, (error) => {
    // ...
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
db.collection("cities")
 .addSnapshotListener { querySnapshot, error in
  if let error = error {
   print("Error retreiving collection: \(error)")
  }
 }
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[self.db collectionWithPath:@"cities"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error retreving collection: %@", error);
   }
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .addSnapshotListener { snapshots, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "listen:error", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    for (dc in snapshots!!.documentChanges) {
      if (dc.type == DocumentChange.Type.ADDED) {
        Log.d(TAG, "New city: ${dc.document.data}")
      }
    }
  }

Java

db.collection("cities")
    .addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot snapshots,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "listen:error", e);
          return;
        }

        for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
          if (dc.getType() == Type.ADDED) {
            Log.d(TAG, "New city: " + dc.getDocument().getData());
          }
        }

      }
    });

Dart

final docRef = db.collection("cities");
docRef.snapshots().listen(
   (event) => print("listener attached"),
   onError: (error) => print("Listen failed: $error"),
  );
Java
db.collection("cities")
  .addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     @Override
     public void onEvent(
       @Nullable QuerySnapshot snapshots, @Nullable FirestoreException e) {
      if (e != null) {
       System.err.println("Listen failed: " + e);
       return;
      }

      for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
       if (dc.getType() == Type.ADDED) {
        System.out.println("New city: " + dc.getDocument().getData());
       }
      }
     }
    });
Python
// Snippet coming soon
C++
// Snippet coming soon.
Node.js
db.collection('cities')
 .onSnapshot((snapshot) => {
  //...
 }, (error) => {
  //...
 });
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenErrors demonstrates how to handle listening errors.
func listenErrors(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// Canceled will be returned when ctx is cancelled and DeadlineExceeded will
		// be returned when ctx reaches its deadline.
		if e := status.Code(err); e == codes.Canceled || e == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if snap != nil {
			for _, change := range snap.Changes {
				if change.Kind == firestore.DocumentAdded {
					fmt.Fprintf(w, "New city: %v\n", change.Doc.Data())
				}
			}
		}
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
ListenerRegistration registration =
db.Collection("cities").Listen(
 querySnapshot =>
 {
   // ...
 });

registration.ListenerTask.ContinueWithOnMainThread(
  listenerTask =>
  {
    if (listenerTask.IsFaulted)
    {
      Debug.LogError($"Listen failed: {listenerTask.Exception}");
      // ...
      // Handle the listener error.
      // ...
    }
  });
C#
// Snippet coming soon
Ruby
listener = firestore.col(collection_path).listen do |snapshot|
 snapshot.changes.each do |change|
  puts "New city: #{change.doc.document_id}" if change.added?
 end
end

# Register to be notified when unhandled errors occur.
listener.on_error do |error|
 puts "Listen failed: #{error.message}"
end

ขั้นตอนถัดไป