داده های امن در Cloud Firestore

Cloud Firestore بسته به کتابخانه های مشتری که استفاده می کنید، مدیریت دسترسی و احراز هویت قوی را از طریق دو روش مختلف ارائه می دهد.

  • برای کتابخانه‌های موبایل و کلاینت وب ، از احراز هویت Firebase و قوانین امنیتی Cloud Firestore برای رسیدگی به احراز هویت، مجوز، و اعتبار داده‌های بدون سرور استفاده کنید. بیاموزید که چگونه داده های خود را برای کتابخانه های Android، Apple و کلاینت وب با قوانین امنیتی Cloud Firestore ایمن کنید.

    برای اطمینان از اینکه فقط برنامه شما می‌تواند به داده‌های Cloud Firestore شما دسترسی داشته باشد، از بررسی برنامه استفاده کنید.

  • برای کتابخانه های سرویس گیرنده سرور ، از مدیریت هویت و دسترسی (IAM) برای مدیریت دسترسی به پایگاه داده خود استفاده کنید. بیاموزید که چگونه داده های خود را برای کتابخانه های سرویس گیرنده Java، Python، Node.js و Go با IAM ایمن کنید.