Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Trình kích hoạt Xác thực Firebase

Bạn có thể kích hoạt các chức năng để phản hồi việc tạo và xóa tài khoản người dùng Firebase. Ví dụ: bạn có thể gửi email chào mừng tới người dùng vừa tạo tài khoản trong ứng dụng của bạn. Các ví dụ trên trang này dựa trên một mẫu thực hiện chính xác điều này—gửi email chào mừng và chia tay khi tạo và xóa tài khoản.

Để biết thêm ví dụ về các trường hợp sử dụng, hãy xem Tôi có thể làm gì với Cloud Function? .

Kích hoạt một chức năng khi tạo người dùng

Bạn có thể tạo một hàm kích hoạt khi người dùng Firebase được tạo bằng trình xử lý sự kiện functions.auth.user().onCreate() :

exports.sendWelcomeEmail = functions.auth.user().onCreate((user) => {
  // ...
});

Tài khoản Firebase sẽ kích hoạt sự kiện tạo người dùng cho Chức năng đám mây khi:

  • Người dùng tạo một tài khoản email và mật khẩu.
  • Người dùng đăng nhập lần đầu tiên bằng cách sử dụng nhà cung cấp danh tính được liên kết.
  • Nhà phát triển tạo tài khoản bằng SDK quản trị Firebase.
  • Lần đầu tiên người dùng đăng nhập vào phiên xác thực ẩn danh mới.

Sự kiện Chức năng đám mây không được kích hoạt khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên bằng mã thông báo tùy chỉnh.

Truy cập thuộc tính người dùng

Từ dữ liệu người dùng được trả về chức năng của bạn, bạn có thể truy cập danh sách các thuộc tính người dùng có sẵn trong đối tượng UserRecord của người dùng mới được tạo. Ví dụ: bạn có thể lấy email và tên hiển thị của người dùng như hình:

const email = user.email; // The email of the user.
const displayName = user.displayName; // The display name of the user.

Kích hoạt một chức năng khi xóa người dùng

Giống như bạn có thể kích hoạt một chức năng khi tạo người dùng, bạn có thể phản hồi các sự kiện xóa người dùng. Sử dụng trình xử lý sự kiện functions.auth.user().onDelete() như hình:

exports.sendByeEmail = functions.auth.user().onDelete((user) => {
  // ...
});

Chức năng chặn kích hoạt

Nếu đã nâng cấp lên Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể mở rộng Xác thực Firebase bằng cách chặn Chức năng đám mây .

Chức năng chặn cho phép bạn thực thi mã tùy chỉnh để sửa đổi kết quả của việc người dùng đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể ngăn người dùng xác thực nếu họ không đáp ứng các tiêu chí nhất định hoặc cập nhật thông tin của người dùng trước khi đưa thông tin đó trở lại ứng dụng khách của bạn.