Xem, tìm kiếm và lọc nhật ký yêu cầu web của trang web bằng tính năng Ghi nhật ký trên đám mây

Bạn có thể liên kết dự án Firebase của mình với Cloud Logging để xem, tìm kiếm và lọc nhật ký yêu cầu web cho từng trang web Lưu trữ của bạn. Các nhật ký này lấy từ CDN do Firebase cung cấp tự động, vì vậy, mọi yêu cầu đối với trang web của bạn và dữ liệu yêu cầu liên quan đều được ghi lại.

Sau đây là một số việc bạn có thể làm với nhật ký ghi nhật ký trên đám mây. Hãy truy cập từng phần của trang này để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Nếu có nhiều trang web Lưu trữ trong dự án, bạn có thể chọn những trang web Lưu trữ sẽ xuất nhật ký. Sau đó, bạn có thể lọc và xem dữ liệu nhật ký theo trang web Lưu trữ và thậm chí theo miền. Bằng cách chọn các trang web Lưu trữ cụ thể để xuất nhật ký, bạn cũng có thể kiểm soát lượng dữ liệu được xử lý cho dự án của mình.

 1. Nhấp vào Link (Liên kết) trong thẻ tích hợp Cloud Logging (Liên kết) trong bảng điều khiển của Firebase.

  Để liên kết hoặc huỷ liên kết tính năng Ghi nhật ký trên đám mây, bạn cần có quyền được gói vào bất kỳ vai trò nào sau đây: Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa dự án hoặc Quản trị viên phát triển Firebase.

 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn những trang web Lưu trữ mà bạn muốn xuất nhật ký sang Cloud Logging.

  Nếu bạn đã có một hoặc nhiều trang web Lưu trữ đang hoạt động, thì quy trình liên kết sẽ hiển thị mức sử dụng dữ liệu ước tính cho nhật ký từ mỗi trang web Lưu trữ của bạn. Giá trị này được ước tính trong 30 ngày qua.

Sau khi liên kết với tính năng Ghi nhật ký trên đám mây, nhật ký của mọi yêu cầu mới gửi đến các trang web Lưu trữ của bạn thường sẽ xuất hiện trong vòng 30 phút kể từ khi yêu cầu được thực hiện.

Bạn cũng có thể huỷ liên kết tính năng Lưu trữ Firebase với Cloud Logging. Thao tác này sẽ dừng việc xuất nhật ký yêu cầu web sang Cloud Logging.

Giám sát việc sử dụng dữ liệu của bạn cho nhật ký

Sau khi liên kết với Cloud Logging, bạn có thể xem mức sử dụng dữ liệu cho nhật ký từ các trang web Lưu trữ của mình:

Hiểu rõ hơn về trang web của bạn

Giao diện Trình xem nhật ký trong bảng điều khiển Google Cloud cung cấp các công cụ để xem nhật ký và dữ liệu cụ thể của bạn bằng các truy vấn cũng như các bộ lọc và bảng dữ liệu tích hợp sẵn. Tìm hiểu thêm về cách lọc nhật ký có truy vấn trong phần tiếp theo bên dưới.

 • Lưu lượng truy cập vào trang web của bạn đến từ đâu ở mức độ chi tiết?
  Bạn có thể xem thông tin về từng yêu cầu, bao gồm IP nguồn, liên kết giới thiệu, thành phố và trạng thái.

 • Khi nào người dùng truy cập vào trang web của bạn?
  Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển biểu đồ để xem mức phân bổ theo các khoảng thời gian cụ thể. Nhờ đó, bạn có thể nắm được thông tin chi tiết về các mức tăng và giảm thông thường trong mức sử dụng ứng dụng, cũng như phát hiện mọi mức tăng đột biến ngoài dự kiến về lưu lượng truy cập.

 • Trạng thái được phân bổ như thế nào cho các yêu cầu của người dùng cuối?
  Bạn có thể xem trạng thái của từng yêu cầu và thậm chí là chẩn đoán các yêu cầu bị lỗi. Bạn có thể lọc nhật ký theo Critical, Error hoặc Warning.

 • Trang web của bạn mất bao lâu để phản hồi một yêu cầu?
  Bạn có thể xem độ trễ của trang web cho mỗi yêu cầu bằng cách sử dụng giá trị latency được thu thập trong mỗi nhật ký.

 • Trang web của bạn có đang tận dụng tính năng lưu nội dung vào bộ nhớ đệm không?
  Mỗi nhật ký chứa một trường cacheHit để cho bạn biết tài nguyên trang web của bạn có được phân phát nhanh chóng từ bộ nhớ đệm CDN của Lưu trữ hay không, hoặc liệu tài nguyên đó có phải chuyển toàn bộ đến phần phụ trợ Lưu trữ hay không. Điều này có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất của trang web bằng cách khai thác tối đa CDN toàn cầu của Firebase. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tinh chỉnh thói quen lưu vào bộ nhớ đệm của tài sản tĩnhnội dung động.

 • Lưu lượng truy cập đến các miền của bạn đang được phân phối như thế nào?
  Nếu có nhiều miền hoặc trang web Lưu trữ, bạn có thể lọc nhật ký theo miền hoặc theo trang web. Điều này cho phép bạn xem cách phân phối lưu lượng truy cập. Khi lọc theo miền, bạn có thể theo dõi miền nào được truy cập thường xuyên nhất.

Lọc nhật ký bằng các truy vấn

Để tìm hiểu cách lọc nhật ký bằng truy vấn, hãy truy cập vào phần Truy vấn mẫu bằng Trình xem nhật kýTạo truy vấn nhật ký. Bảng dưới đây mô tả các trường có sẵn cho những truy vấn đó.

Đối với tính năng Lưu trữ, dưới đây là một số bộ lọc ban đầu cho một cụm từ tìm kiếm:

 • Tài nguyên (resource.type) — firebase_domain (Miền trang web lưu trữ Firebase)
 • Tên nhật ký (logName) – webrequests (Lưu trữ Firebase)

Mỗi mục nhật ký có một cấu trúc được xác định trước và các trường có thể truy vấn (xem LogEntry). Đối với tính năng Lưu trữ, một số trường là tiêu chuẩn đối với yêu cầu HTTP, nhưng có các giá trị trường khác bắt nguồn từ quá trình xử lý mà tính năng Lưu trữ chạy trên mỗi yêu cầu.

Trường Nội dung mô tả
Dịch vụ Lưu trữ Firebase lưu trữ các trường sau trong đối tượng httpRequest của mục nhật ký.
Những trường này được xác định trong thông số kỹ thuật HTTP.
cacheHit Liệu CDN lưu trữ có tài nguyên của phản hồi trong bộ nhớ đệm hay không
latency Thời lượng yêu cầu, tính bằng giây với hậu tố s (ví dụ: 1.256s)
protocol Giao thức được dùng cho yêu cầu (ví dụ: HTTP/1.1, HTTP/2, websocket)
referer Địa chỉ của trang web trước mà từ đó một đường liên kết đến trang hiện được yêu cầu (nếu có)
remoteIp IP máy khách ban đầu cho yêu cầu
requestMethod Phương thức yêu cầu (GET, POST, PUT, v.v.)
requestSize Kích thước của yêu cầu tính bằng byte
requestUrl URL đầy đủ của yêu cầu (ví dụ:
https://foo.web.app/bar hoặc https://custom.domain.com?query=param)
responseSize Kích thước phản hồi HTTP tính bằng byte
serverIp không được điền
status Trạng thái phản hồi HTTP (ví dụ: 200 hoặc 404)
userAgent Tiêu đề tác nhân người dùng của yêu cầu
Dịch vụ Lưu trữ Firebase lưu trữ các trường bổ sung trong đối tượng jsonPayload của mục nhập nhật ký.
acceptEncoding (từ yêu cầu HTTP) Phương thức mã hoá nội dung nào, thường là một thuật toán nén mà ứng dụng hỗ trợ (ví dụ: gzip hoặc compress)
billable Dự án của bạn có được lập hoá đơn cho yêu cầu này hay không
customDomain Liệu yêu cầu có được thực hiện đối với miền tuỳ chỉnh hay không
hostname Tên máy chủ mà yêu cầu được thực hiện
remoteIpCountry Quốc gia xuất phát của yêu cầu
remoteIpCity Thành phố khởi tạo yêu cầu

Sử dụng các chỉ số dựa trên nhật ký

Bạn có thể xem và tạo các chỉ số dựa trên nhật ký, sau đó sử dụng các chỉ số này trong giải pháp Giám sát trên đám mây để tạo biểu đồ và chính sách cảnh báo.

 • Tận dụng các chỉ số hệ thống được xác định trước được ghi lại tự động, chẳng hạn như số lượng sự kiện ghi nhật ký đã xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Tạo chỉ số do người dùng xác định cho dự án của bạn. Bạn có thể đếm số lượng mục nhập nhật ký khớp với một truy vấn nhất định hoặc theo dõi các giá trị cụ thể với các mục nhập nhật ký trùng khớp. Bạn có thể lọc bằng biểu thức chính quy.

 • Sử dụng giải pháp Giám sát trên đám mây để ghi lại số lượng mục nhập nhật ký chứa các thông điệp cụ thể hoặc trích xuất thông tin về độ trễ được báo cáo trong các mục nhập nhật ký. Sau đó, bạn có thể sử dụng các chỉ số này trong biểu đồ và chính sách cảnh báo.

Dịch vụ Lưu trữ Firebase cũng tạo các chỉ số ghi nhật ký dành riêng cho Dịch vụ lưu trữ sau đây. Những chỉ số này không dành riêng cho một mục nhập nhật ký mà cho toàn bộ trang web Lưu trữ cụ thể.

 • log_bytes: Tổng số byte sử dụng dữ liệu của mỗi trang web

 • response_count: Tổng số phản hồi được viết cho trang web

  Chỉ số này bao gồm trường trạng thái HTTP, vì vậy, bạn có thể lập biểu đồ phản hồi HTTP theo trạng thái (ví dụ:)

Xuất nhật ký sang các công cụ khác của Google Cloud

Bạn cũng có thể xuất nhật ký của trang web sang các công cụ khác của Google Cloud, như Cloud Monitoring hoặc BigQuery, ví dụ:

 • Bằng cách sử dụng giải pháp Cloud Monitoring (Giám sát trên đám mây), bạn có thể tạo các chỉ số dựa trên nhật ký để dùng trong các biểu đồ và chính sách cảnh báo.

 • Khi sử dụng BigQuery, bạn có thể làm những việc sau:

  • Sử dụng Data Studio để tạo trang tổng quan về dữ liệu Lưu trữ.
  • Chạy truy vấn để hiểu rõ hơn về yêu cầu của bạn (kích thước phản hồi trung bình, số lần truy cập bộ nhớ đệm so với số lần bỏ lỡ, v.v.).
  • Tìm hiểu xem người dùng của bạn thực sự yêu cầu URL nào.
  • Kết hợp dữ liệu Lưu trữ với dữ liệu Firebase khác mà bạn đã xuất sang BigQuery và truy vấn dữ liệu đó theo những cách mới.