Catch up on everything we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

צפה בבעיות ביצועים

ניטור ביצועים מסמן באופן אוטומטי בעיות ביצועים אפשריות באפליקציה שלך כאשר מספר משמעותי של עקבות או בקשות רשת חורג מסף שנקבע מראש על פני תקופה חודשית.

סקור רשימת נושאים

  1. עבור אל החלק מעקב אחר ביצועים של קונסולת Firebase, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה נושאים.

  2. סקור את רשימת בעיות הביצועים האפשריות. הנושאים האחרונים מפורטים ראשונים.

השתקה או סגירה של בעיות

תוכל לסגור, להשתיק ולפתוח מחדש בעיות.

השתקה מסתירה את הבעיה ללא קשר למצב הנוכחי או העתידי. סגירה מסמנת את הבעיה כתיקונה, וניטור ביצועים יכול לפתוח את הבעיה מחדש אם היא חוזרת.

  1. עבור אל החלק מעקב אחר ביצועים של קונסולת Firebase, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה נושאים.

  2. בנושא שאתה רוצה להסתיר, לחץ , ולאחר מכן בחר השתקה או סגירה.

    אתה יכול לחזור לסוגיות סגורה או מושתק ובחר פתח מחדש מהתפריט כדי לפתוח אותם שוב.