Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp về tính năng Giám sát hiệu suất

Trang này cung cấp các mẹo khắc phục sự cố để bắt đầu sử dụng Giám sát hiệu suất hoặc sử dụng các tính năng và công cụ của Giám sát hiệu suất.

Kiểm tra đầu tiên để khắc phục sự cố

Hai bước kiểm tra sau đây là các phương pháp chung hay nhất nên áp dụng cho mọi người trước khi tiếp tục khắc phục sự cố.

1. Kiểm tra thông điệp nhật ký để xem các sự kiện về hiệu suất

Kiểm tra thông điệp nhật ký của bạn để đảm bảo rằng SDK giám sát hiệu suất đang ghi lại các sự kiện về hiệu suất.

2. Kiểm tra Trang tổng quan về trạng thái Firebase

Hãy kiểm tra Trang tổng quan về trạng thái Firebase trong trường hợp Firebase ngừng hoạt động hoặc tính năng Giám sát hiệu suất đã biết.

Bắt đầu sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất (iOS+ | Android | Web), các mẹo khắc phục sự cố sau đây có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc Firebase phát hiện SDK hoặc hiển thị dữ liệu hiệu suất đầu tiên của bạn trong bảng điều khiển của Firebase.

Khắc phục vấn đề chung

Nếu bạn đã thêm thành công SDK và đang sử dụng giải pháp Giám sát hiệu suất trong ứng dụng, thì các mẹo khắc phục sự cố sau đây có thể giúp giải quyết các vấn đề chung liên quan đến các tính năng và công cụ của Giám sát hiệu suất.

Câu hỏi thường gặp

Xử lý và hiển thị dữ liệu gần như theo thời gian thực

Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Firebase

Nếu bạn liên hệ với Nhóm hỗ trợ Firebase, hãy luôn cung cấp mã ứng dụng Firebase của bạn. Tìm Mã ứng dụng Firebase trong thẻ Ứng dụng của bạn trong Cài đặt dự án.