StandardScrypt.Builder

public static class StandardScrypt.Builder extends Object

Public Method Summary

StandardScrypt
build()
StandardScrypt.Builder
setBlockSize(int blockSize)
StandardScrypt.Builder
setDerivedKeyLength(int derivedKeyLength)
StandardScrypt.Builder
setMemoryCost(int memoryCost)
StandardScrypt.Builder
setParallelization(int parallelization)

Inherited Method Summary

Public Methods

public StandardScrypt build ()

public StandardScrypt.Builder setBlockSize (int blockSize)

public StandardScrypt.Builder setDerivedKeyLength (int derivedKeyLength)

public StandardScrypt.Builder setMemoryCost (int memoryCost)

public StandardScrypt.Builder setParallelization (int parallelization)

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.