Indexable.Metadata

public static interface Indexable.Metadata

Represents the metadata for an Indexable.

Nested Class Summary

class Indexable.Metadata.Builder The builder for Indexable.Metadata

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.