UserProfileChangeRequest.Builder

public static class UserProfileChangeRequest.Builder extends Object

The request builder.

Public Constructor Summary

Public Method Summary

UserProfileChangeRequest
build()
Returns a UserProfileChangeRequest instance
UserProfileChangeRequest.Builder
setDisplayName(String displayName)
Sets the updated display name.
UserProfileChangeRequest.Builder
setPhotoUri(Uri photoUri)
Sets the updated photo Uri.

Inherited Method Summary

Public Constructors

public UserProfileChangeRequest.Builder ()

Public Methods

public UserProfileChangeRequest build ()

Returns a UserProfileChangeRequest instance

public UserProfileChangeRequest.Builder setDisplayName (String displayName)

Sets the updated display name.

Returns

public UserProfileChangeRequest.Builder setPhotoUri (Uri photoUri)

Sets the updated photo Uri.

Returns

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.