DynamicLink.AndroidParameters

public static final class DynamicLink.AndroidParameters extends Object

Android parameters.

Nested Class Summary

class DynamicLink.AndroidParameters.Builder Builder for Android parameters. 

Inherited Method Summary

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.