Truy cập vào bảng điều khiển

DynamicLink.AndroidParameters

public static final class DynamicLink.AndroidParameters extends Object

Android parameters.

Nested Class Summary

class DynamicLink.AndroidParameters.Builder Builder for Android parameters. 

Inherited Method Summary