DynamicLink.ItunesConnectAnalyticsParameters

public static final class DynamicLink.ItunesConnectAnalyticsParameters extends Object

iTunes Connect App Analytics parameters.

Nested Class Summary

class DynamicLink.ItunesConnectAnalyticsParameters.Builder Builder for iTunes Connect App Analytics parameters. 

Inherited Method Summary

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.