FirebaseInAppMessagingDisplayErrorListener

public interface FirebaseInAppMessagingDisplayErrorListener

Public Methods

public abstract void displayErrorEncountered (InAppMessage inAppMessage, FirebaseInAppMessagingDisplayCallbacks.InAppMessagingErrorReason errorReason)

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.