Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

FirebaseModelOptions

public final class FirebaseModelOptions extends Object

Immutable options to configure model interpreter FirebaseModelInterpreter.

Nested Class Summary

class FirebaseModelOptions.Builder Builder class of FirebaseModelOptions

Public Method Summary

boolean
int

Inherited Method Summary

Public Methods

public boolean equals (Object o)

public int hashCode ()