FirebaseVisionFaceLandmark.LandmarkType

public static abstract @interface FirebaseVisionFaceLandmark.LandmarkType implements Annotation

Landmark types for face.

Inherited Method Summary

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.