FirebasePerformance.HttpMethod

public static abstract @interface FirebasePerformance.HttpMethod implements Annotation

Valid HttpMethods for manual network APIs

Constant Summary

String CONNECT
String DELETE
String GET
String HEAD
String OPTIONS
String PATCH
String POST
String PUT
String TRACE

Inherited Method Summary

Constants

public static final String CONNECT

Constant Value: "CONNECT"

public static final String DELETE

Constant Value: "DELETE"

public static final String GET

Constant Value: "GET"

public static final String HEAD

Constant Value: "HEAD"

public static final String OPTIONS

Constant Value: "OPTIONS"

public static final String PATCH

Constant Value: "PATCH"

public static final String POST

Constant Value: "POST"

public static final String PUT

Constant Value: "PUT"

public static final String TRACE

Constant Value: "TRACE"

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.