InitializationException

public class InitializationException extends RuntimeException

Represents a Fabric initialization error.

Public Constructor Summary

InitializationException(String detailMessage)
InitializationException(String detailMessage, Throwable throwable)

Inherited Method Summary

Public Constructors

public InitializationException (String detailMessage)

Parameters
detailMessage

public InitializationException (String detailMessage, Throwable throwable)

Parameters
detailMessage
throwable

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.