Truy cập vào bảng điều khiển

FirebaseMLVision Framework Reference

FIRVisionDocumentTextBlockType

enum FIRVisionDocumentTextBlockType {}

@enum VisionDocumentTextBlockType An enum of document text block types.