Interface that represents an auth provider.

Implemented by

Index

Properties

Properties

providerId

providerId: string

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.