Interface representing a user's metadata.

Index

Properties

Optional creationTime

creationTime: string

Optional lastSignInTime

lastSignInTime: string

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.