System.Threading.Tasks

Summary

Classes

System.Threading.Tasks.Task

Represents an asynchronous task.

System.Threading.Tasks.Task< T >

Represents an asynchronous task that has a result.

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.