Bắt đầu sử dụng Cấu hình từ xa Firebase


Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa Firebase để xác định các thông số trong ứng dụng của mình và cập nhật các giá trị của chúng trên đám mây, cho phép bạn sửa đổi giao diện và hành vi của ứng dụng của bạn mà không phân phối bản cập nhật ứng dụng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước để bắt đầu và cung cấp một số mã mẫu.

Bước 1: Thêm Firebase và SDK Cấu hình từ xa vào ứng dụng

 1. Cài đặt và khởi chạy Firebase SDK cho Flutter nếu bạn chưa thực hiện.

 2. Đối với Cấu hình từ xa, bạn cần sử dụng Google Analytics để nhắm mục tiêu có điều kiện các phiên bản ứng dụng với thuộc tính người dùng và đối tượng. Đảm bảo rằng bạn bật Google Analytics trong dự án của mình.

 3. Trong thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ Cấu hình từ xa:

  flutter pub add firebase_remote_config
  

  Ngoài ra, trong quá trình thiết lập Cấu hình từ xa, bạn cần thêm SDK Firebase cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn:

  flutter pub add firebase_analytics
  
 4. Tạo lại dự án:

  flutter run
  
 5. Nếu bạn đang sử dụng Cấu hình từ xa trên macOS, hãy bật Chia sẻ chuỗi khoá trong Xcode.

Bước 2: Lấy đối tượng singleton Cấu hình từ xa

Tải một bản sao đối tượng Cấu hình từ xa và đặt giá trị khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu để cho phép làm mới thường xuyên:

final remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.instance;
await remoteConfig.setConfigSettings(RemoteConfigSettings(
  fetchTimeout: const Duration(minutes: 1),
  minimumFetchInterval: const Duration(hours: 1),
));

Đối tượng singleton được dùng để lưu trữ các giá trị tham số mặc định trong ứng dụng, tìm nạp đã cập nhật các giá trị tham số từ phần phụ trợ và kiểm soát thời điểm các giá trị được tìm nạp được cung cấp cho ứng dụng của bạn.

Trong quá trình phát triển, bạn nên đặt giá trị tìm nạp tối thiểu tương đối thấp . Xem phần Điều tiết để biết thêm thông tin.

Bước 3: Đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng

Bạn có thể đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng trong Cấu hình từ xa để ứng dụng của bạn hoạt động như dự kiến trước khi kết nối với Phần phụ trợ Cấu hình từ xa để có thể sử dụng các giá trị mặc định nếu không có giá trị nào thiết lập trong phần phụ trợ.

await remoteConfig.setDefaults(const {
  "example_param_1": 42,
  "example_param_2": 3.14159,
  "example_param_3": true,
  "example_param_4": "Hello, world!",
});

Bước 4: Nhận các giá trị thông số để dùng trong ứng dụng

Bây giờ, bạn có thể nhận các giá trị thông số từ đối tượng Cấu hình từ xa. Nếu bạn đặt các giá trị trong phần phụ trợ, tìm nạp rồi kích hoạt các giá trị đó các giá trị đó có sẵn cho ứng dụng của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được ứng dụng các giá trị tham số được định cấu hình bằng setDefaults().

Để nhận các giá trị này, hãy gọi phương thức được liệt kê bên dưới ánh xạ đến loại dữ liệu mà ứng dụng của bạn mong đợi, cung cấp khoá tham số làm đối số:

 • getBool()
 • getDouble()
 • getInt()
 • getString()

Bước 5: Đặt giá trị thông số trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa

Sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa, bạn có thể tạo các giá trị mặc định phía máy chủ mới ghi đè các giá trị trong ứng dụng theo logic có điều kiện hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo người dùng mà bạn muốn. Phần này mô tả các bước tạo những giá trị này trên bảng điều khiển của Firebase.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Cấu hình từ xa trên trình đơn để xem Cấu hình từ xa bảng điều khiển.
 3. Xác định các tham số có cùng tên với các tham số mà bạn đã xác định trong ứng dụng của bạn. Đối với mỗi thông số, bạn có thể đặt giá trị mặc định (giá trị này sẽ cuối cùng sẽ ghi đè giá trị mặc định tương ứng trong ứng dụng) và bạn cũng có thể đặt giá trị có điều kiện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thông số Cấu hình từ xa và Điều kiện.

Bước 6: Tìm nạp và kích hoạt các giá trị

 1. Để tìm nạp các giá trị thông số từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa, hãy gọi phương thức fetch(). Hệ thống sẽ tìm nạp mọi giá trị mà bạn đã thiết lập trong phần phụ trợ và được lưu trữ trong đối tượng Cấu hình từ xa.

 2. Để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các giá trị thông số đã tìm nạp, hãy gọi phương thức activate().

  Đối với trường hợp bạn muốn tìm nạp và kích hoạt các giá trị trong một lệnh gọi, bạn có thể sử dụng yêu cầu fetchAndActivate() để tìm nạp các giá trị từ Phần phụ trợ Cấu hình từ xa và cung cấp các công cụ này cho ứng dụng:

  await remoteConfig.fetchAndActivate();
  

Bởi vì các giá trị thông số được cập nhật này ảnh hưởng đến hành vi và giao diện của ứng dụng, bạn nên kích hoạt các giá trị đã tìm nạp cùng một lúc để đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng, chẳng hạn như vào lần tiếp theo người dùng mở . Xem chiến lược tải Cấu hình từ xa để biết thêm thông tin và ví dụ.

Bước 7: Nghe thông tin cập nhật theo thời gian thực

Sau khi tìm nạp các giá trị thông số, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực để nghe để biết bản cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Cấu hình từ xa theo thời gian thực gửi tín hiệu tới khi có bản cập nhật và tự động tìm nạp thay đổi sau khi bạn xuất bản phiên bản Cấu hình từ xa mới.

Xin lưu ý rằng Cấu hình từ xa theo thời gian thực không dùng được cho web.

 1. Trong ứng dụng của bạn, hãy dùng onConfigUpdated để bắt đầu nghe các bản cập nhật và tự động tìm nạp mọi giá trị thông số mới.

   remoteConfig.onConfigUpdated.listen((event) async {
    await remoteConfig.activate();
  
    // Use the new config values here.
   });
  
 2. Lần tới khi bạn xuất bản một phiên bản mới của Cấu hình từ xa, các thiết bị đang chạy ứng dụng và việc theo dõi các thay đổi sẽ kích hoạt cấu hình mới.

Điều tiết

Nếu một ứng dụng tìm nạp quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, thì lệnh gọi tìm nạp sẽ được điều tiết và giá trị lastFetchStatus của FirebaseRemoteConfig sẽ là RemoteConfigFetchStatus.throttle.

Khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu mặc định cho Cấu hình từ xa là 12 giờ, tức là có nghĩa là hệ thống sẽ không tìm nạp cấu hình từ phần phụ trợ nhiều lần trong 12 giờ bất kể có bao nhiêu lệnh gọi tìm nạp thực sự được thực hiện.

Trong quá trình phát triển ứng dụng, nếu bạn không sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực (mà chúng tôi đề xuất), bạn nên tìm nạp và kích hoạt các cấu hình rất thường xuyên (nhiều lần mỗi giờ) để giúp bạn nhanh chóng lặp lại khi phát triển và thử nghiệm . Để hỗ trợ việc lặp lại nhanh chóng trong một dự án có tối đa 10 nhà phát triển, bạn có thể tạm thời đặt khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu thấp bằng setConfigSettings().

final remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.instance;
await remoteConfig.setConfigSettings(RemoteConfigSettings(
  fetchTimeout: const Duration(minutes: 1),
  minimumFetchInterval: const Duration(minutes: 5),
));

Các bước tiếp theo

Khám phá Cấu hình từ xa nếu bạn chưa thực hiện việc này trường hợp sử dụng và hãy xem một số các khái niệm chính và tài liệu chiến lược nâng cao, bao gồm: