Bắt đầu sử dụng Gemini API bằng các SDK Vertex AI cho Firebase


Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách bắt đầu gọi điện đến Vertex AI Gemini API ngay trong ứng dụng của bạn bằng Vertex AI cho Firebase SDK.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã quen với việc sử dụng Android Studio để phát triển dành cho Android.

 • Đảm bảo rằng môi trường phát triển và ứng dụng Android của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Android Studio (phiên bản mới nhất)
  • Ứng dụng Android của bạn phải nhắm đến API cấp 21 trở lên.
 • (Không bắt buộc) Xem ứng dụng mẫu.

  Tải ứng dụng mẫu xuống

  Bạn có thể nhanh chóng dùng thử SDK, xem việc triển khai đầy đủ nhiều cách sử dụng các trường hợp hoặc sử dụng ứng dụng mẫu nếu bạn không có ứng dụng Android của riêng mình. Để sử dụng ứng dụng mẫu, bạn sẽ cần phải kết nối tài khoản đó với một dự án Firebase.

Bước 1: Thiết lập dự án Firebase và kết nối ứng dụng của bạn với Firebase

Trường hợp bạn đã có một dự án Firebase và một ứng dụng kết nối với Firebase

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến Trang Xây dựng bằng Gemini, rồi nhấp vào thẻ thứ hai để bắt đầu một quy trình công việc giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Nếu bạn thấy một thẻ trong bảng điều khiển của Vertex AI, thì các nhiệm vụ này đã hoàn thành.

 2. Tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo trong hướng dẫn này để thêm SDK vào ứng dụng của bạn.

Trường hợp bạn chưa có dự án Firebase và ứng dụng được kết nối với Firebase


Bước 2: Thêm SDK

Sau khi thiết lập dự án Firebase và ứng dụng của bạn được kết nối với Firebase (xem bước trước), giờ đây, bạn có thể thêm SDK Vertex AI cho Firebase vào ứng dụng của mình.

Vertex AI cho Firebase SDK dành cho Android (firebase-vertexai) cung cấp quyền truy cập vào Vertex AI Gemini API.

Trong tệp cấu hình Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (như <project>/<app-module>/build.gradle.kts), hãy thêm phần phụ thuộc cho phần Vertex AI cho Firebase SDK dành cho Android:

Kotlin+KTX

dependencies {
 // ... other androidx dependencies

 // add the dependency for the Vertex AI for Firebase SDK for Android
 implementation("com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03")
}

Java

Đối với Java, bạn cần thêm 2 thư viện bổ sung.

dependencies {
 // ... other androidx dependencies

 // add the dependency for the Vertex AI for Firebase SDK for Android
 implementation("com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03")

 // Required for one-shot operations (to use `ListenableFuture` from Guava Android)
 implementation("com.google.guava:guava:31.0.1-android")

 // Required for streaming operations (to use `Publisher` from Reactive Streams)
 implementation("org.reactivestreams:reactive-streams:1.0.4")
}

Bước 3: Khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh

Để có thể thực hiện lệnh gọi API, bạn cần khởi chạy Vertex AI và mô hình tạo sinh.

Kotlin+KTX

Đối với Kotlin, các phương thức trong SDK này là các hàm tạm ngưng và cần được gọi qua phạm vi coroutine.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
val generativeModel = Firebase.vertexAI.generativeModel("gemini-1.5-flash")

Java

Đối với Java, các phương thức truyền trực tuyến trong SDK này sẽ trả về một Loại Publisher trong thư viện Luồng phản ứng.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
GenerativeModel gm = FirebaseVertexAI.getInstance()
    .generativeModel("gemini-1.5-flash");

// Use the GenerativeModelFutures Java compatibility layer which offers
// support for ListenableFuture and Publisher APIs
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Khi bạn đọc xong hướng dẫn bắt đầu, hãy tìm hiểu cách chọn một Mô hình Gemini và (không bắt buộc) vị trí phù hợp với trường hợp sử dụng và ứng dụng của bạn.

Bước 4: Gọi Vertex AI Gemini API

Bây giờ, bạn đã kết nối ứng dụng của mình với Firebase, thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh, bạn có thể gọi đến Vertex AI Gemini API.

Bạn có thể dùng generateContent() để tạo văn bản từ một câu lệnh chỉ có văn bản yêu cầu:

Kotlin+KTX

Đối với Kotlin, các phương thức trong SDK này là các hàm tạm ngưng và cần được gọi qua phạm vi coroutine.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
val generativeModel = Firebase.vertexAI.generativeModel("gemini-1.5-flash")

// Provide a prompt that contains text
val prompt = "Write a story about a magic backpack."

// To generate text output, call generateContent with the text input
val response = generativeModel.generateContent(prompt)
print(response.text)

Java

Đối với Java, các phương thức trong SDK này sẽ trả về một ListenableFuture.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
GenerativeModel gm = FirebaseVertexAI.getInstance()
    .generativeModel("gemini-1.5-flash");
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

// Provide a prompt that contains text
Content prompt = new Content.Builder()
  .addText("Write a story about a magic backpack.")
  .build();

// To generate text output, call generateContent with the text input
ListenableFuture<GenerateContentResponse> response = model.generateContent(prompt);
Futures.addCallback(response, new FutureCallback<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(GenerateContentResponse result) {
    String resultText = result.getText();
    System.out.println(resultText);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

Bạn có thể làm gì khác?

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về những mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụnghạn mức và giá.

Dùng thử các tính năng khác của Gemini API

Tìm hiểu cách kiểm soát việc tạo nội dung

Bạn cũng có thể thử nghiệm với các câu lệnh và cấu hình mô hình bằng cách sử dụng Vertex AI Studio.


Gửi ý kiến phản hồi trải nghiệm của bạn khi dùng Vertex AI cho Firebase