Làm quen với API Gemini bằng các SDK của Vertex AI cho Firebase


Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách bắt đầu thực hiện lệnh gọi đến API Gemini trong Vertex AI ngay trong ứng dụng của bạn bằng các SDK của Vertex AI cho Firebase.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã quen với việc sử dụng JavaScript để phát triển các ứng dụng web. Hướng dẫn này độc lập với khung.

 • Đảm bảo rằng môi trường phát triển và ứng dụng web của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • (Không bắt buộc) Node.js
  • Trình duyệt web hiện đại
 • (Không bắt buộc) Xem ứng dụng mẫu.

  Tải ứng dụng mẫu xuống

  Bạn có thể nhanh chóng dùng thử SDK, xem phương thức triển khai đầy đủ cho nhiều trường hợp sử dụng, hoặc dùng ứng dụng mẫu nếu bạn chưa có ứng dụng web của riêng mình. Để sử dụng ứng dụng mẫu, bạn cần kết nối ứng dụng đó với một dự án Firebase.

Bước 1: Thiết lập dự án Firebase và kết nối ứng dụng của bạn với Firebase

Trường hợp bạn đã có một dự án Firebase và một ứng dụng kết nối với Firebase

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến trang Xây dựng bằng Gemini, sau đó nhấp vào thẻ thứ hai để bắt đầu một quy trình công việc giúp bạn thực hiện những việc sau. Nếu bạn thấy một thẻ trong bảng điều khiển của Vertex AI, thì các tác vụ này đã hoàn tất.

 2. Tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo trong hướng dẫn này để thêm SDK vào ứng dụng của bạn.

Trường hợp bạn chưa có dự án Firebase và ứng dụng được kết nối với Firebase


Bước 2: Thêm SDK

Sau khi thiết lập dự án Firebase và ứng dụng của bạn được kết nối với Firebase (xem bước trước), giờ đây, bạn có thể thêm SDK Vertex AI cho Firebase vào ứng dụng của mình.

Thư viện Vertex AI cho Firebase cung cấp quyền truy cập vào API Gemini của Vertex AI và có mặt trong SDK JavaScript của Firebase dành cho Web.

 1. Cài đặt Firebase JS SDK cho Web bằng cách sử dụng npm:

  npm install firebase
  
 2. Khởi chạy Firebase trong ứng dụng của bạn:

  import { initializeApp } from "firebase/app";
  
  // TODO(developer) Replace the following with your app's Firebase configuration
  // See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
  const firebaseConfig = {
   // ...
  };
  
  // Initialize FirebaseApp
  const firebaseApp = initializeApp(firebaseConfig);
  

Bước 3: Khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh

Để có thể thực hiện lệnh gọi API, bạn cần khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh.

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getVertexAI, getGenerativeModel } from "firebase/vertexai-preview";

// TODO(developer) Replace the following with your app's Firebase configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize FirebaseApp
const firebaseApp = initializeApp(firebaseConfig);

// Initialize the Vertex AI service
const vertexAI = getVertexAI(firebaseApp);

// Initialize the generative model with a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
const model = getGenerativeModel(vertexAI, { model: "gemini-1.5-flash" });

Sau khi xem xong hướng dẫn bắt đầu sử dụng, hãy tìm hiểu cách chọn một mô hình Gemini và (không bắt buộc) một vị trí phù hợp với trường hợp sử dụng và ứng dụng của bạn.

Bước 4: Gọi Vertex AI Gemini API

Sau khi kết nối ứng dụng của mình với Firebase, thêm SDK và khởi chạy dịch vụ Vertex AI cũng như mô hình tạo sinh, bạn có thể gọi Vertex AI Gemini API.

Bạn có thể sử dụng generateContent() để tạo văn bản từ một yêu cầu lời nhắc chỉ có văn bản:

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getVertexAI, getGenerativeModel } from "firebase/vertexai-preview";

// TODO(developer) Replace the following with your app's Firebase configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize FirebaseApp
const firebaseApp = initializeApp(firebaseConfig);

// Initialize the Vertex AI service
const vertexAI = getVertexAI(firebaseApp);

// Initialize the generative model with a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
const model = getGenerativeModel(vertexAI, { model: "gemini-1.5-flash" });

// Wrap in an async function so you can use await
async function run() {
 // Provide a prompt that contains text
 const prompt = "Write a story about a magic backpack."

 // To generate text output, call generateContent with the text input
 const result = await model.generateContent(prompt);

 const response = result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

Bạn có thể làm gì khác?

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về các mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụng cũng như hạn mức và mức giá của các mô hình đó.

Dùng thử các tính năng khác của Gemini API

Tìm hiểu cách kiểm soát việc tạo nội dung

Bạn cũng có thể thử nghiệm các câu lệnh và cấu hình mô hình bằng Vertex AI Studio.


Gửi ý kiến phản hồi về trải nghiệm của bạn khi dùng Vertex AI cho Firebase