Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Các câu hỏi thường gặp

Tất cả các bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Tham dự tại các phiên và hội thảo là trên cơ sở đầu tiên đến trước phục vụ.