این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

26 سپتامبر 2019

با تشکر از شما برای پیوستن به ما در اجلاس Firebase در مادرید ، اسپانیا برای یک روز پر از مذاکرات فنی و نسخه های نمایشی! حتماً ضبط های جلسه را تماشا کرده و مکالمه را با استفاده از #FirebaseSummit و #BetterTogether ادامه دهید .


ضبط های اصلی و جلسه از نشست Firebase

عکس های سال 2019