REST Resource: projects.databases

Tài nguyên

Không có dữ liệu cố định nào liên kết với tài nguyên này.

Phương thức

exportDocuments

Xuất bản sao của tất cả hoặc một nhóm nhỏ tài liệu từ Google Cloud Firestore sang một hệ thống lưu trữ khác, chẳng hạn như Google Cloud Storage.

importDocuments

Nhập tài liệu vào Google Cloud Firestore.