REST Resource: projects.databases

منبع

هیچ داده دائمی مرتبط با این منبع وجود ندارد.

مواد و روش ها

exportDocuments

یک کپی از همه یا زیر مجموعه ای از اسناد را از Google Cloud Firestore به سیستم ذخیره سازی دیگری مانند Google Cloud Storage صادر می کند.

importDocuments

اسناد را به Google Cloud Firestore وارد می کند.