Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Chạy thử nghiệm cục bộ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này mô tả cách chạy thử nghiệm iOS cục bộ để bạn có thể kiểm tra chất lượng hoạt động của thử nghiệm trước khi chạy thử nghiệm trong Phòng thí nghiệm thử nghiệm Firebase.

Chạy XCTest cục bộ

Bạn có thể xác minh rằng Test Lab sẽ có thể cài đặt ứng dụng của bạn và kiểm tra bằng cách chạy cục bộ với thiết bị kết nối USB như sau:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

Chạy thử nghiệm Vòng lặp trò chơi cục bộ