با آزمون Firebase به صورت محلی توسعه پیدا کنید

 1. پرکردن جاهای خالی

  برای تکمیل جمله، یک یا چند کلمه وارد کنید.

  Firebase ___ Suite ابزاری با خط فرمان است که به شما امکان می دهد خدمات Firebase را به صورت محلی اجرا کنید.

 2. کدام یک از موارد زیر راهی برای استفاده از Firebase Local Emulator Suite نیست؟
 3. پرکردن جاهای خالی

  برای تکمیل جمله، یک یا چند کلمه وارد کنید.

  در Security Rules ، شی ___ سند Firestore را با تغییراتی که کاربر می خواهد بنویسد ، نشان می دهد ، در حالی که ___ سندی Firestore را همانطور که در حال حاضر نوشته شده است ، نشان می دهد.

 4. توابع Cloud در یک محیط سرور معتبر اجرا می شوند و می توانند از Firebase Admin SDK استفاده کنند.