Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thêm Firebase vào bài kiểm tra ứng dụng Flutter của bạn

 1. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Các plugin ___ cho phép bạn dễ dàng sử dụng Firebase trong các ứng dụng Flutter của mình.

 2. Khớp các sản phẩm Firebase với mô tả.

  Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

  Quy tắc bảo mật của Firebase

  Firebase Authentication

  Cloud Firestore

 3. Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu ___ và dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu được chia thành các bộ sưu tập, tài liệu, trường và bộ sưu tập con.
 4. Đúng hay sai? Đăng nhập không cần mật khẩu dựa vào Liên kết động Firebase để xác thực trong Firebase trực tiếp từ email của người dùng mà không yêu cầu mật khẩu.