Xác thực bằng tài khoản dịch vụ

Tài khoản dịch vụ rất hữu ích cho việc thiết lập Phân phối ứng dụng trong môi trường CI. Việc xác thực bằng tài khoản dịch vụ cho phép bạn sử dụng thư viện ứng dụng khách (ví dụ: Firebase CLI hoặc fastlane) để phân phối các bản dựng của mình. Khi bạn sử dụng tài khoản dịch vụ để xác thực, Firebase sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng (ADC) để xác định thông tin xác thực ứng dụng của bạn mà bạn có thể cung cấp bằng cách đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS .

  1. Mở bảng điều khiển Google Cloud và chọn dự án của bạn.
  2. Nhấp vào Tạo tài khoản dịch vụ và nhập chi tiết tài khoản dịch vụ.
  3. Nhấp vào Tạo và tiếp tục .
  4. Thêm vai trò Quản trị viên phân phối ứng dụng Firebase và nhấp vào Xong .
  5. Tạo khóa JSON riêng tư và di chuyển khóa đến vị trí có thể truy cập được vào môi trường xây dựng của bạn. Hãy đảm bảo giữ tệp này ở nơi an toàn vì nó cấp cho quản trị viên quyền truy cập vào Phân phối ứng dụng trong dự án Firebase của bạn.
  6. Bỏ qua bước này nếu bạn tạo ứng dụng của mình sau ngày 20 tháng 9 năm 2019 : Trong bảng điều khiển API của Google, hãy bật API phân phối ứng dụng Firebase. Khi được nhắc, hãy chọn dự án có cùng tên với dự án Firebase của bạn.
  7. Đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS thành đường dẫn của tệp JSON khóa riêng của bạn:
    export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json