آزمایشی را به صورت محلی اجرا کنید

این راهنما نحوه اجرای یک تست iOS را به صورت محلی توضیح می‌دهد تا بتوانید رفتار تست را قبل از اجرای آن در Firebase Test Lab بررسی کنید.

یک XCTest را به صورت محلی اجرا کنید

می‌توانید تأیید کنید که Test Lab می‌تواند برنامه و آزمایش‌های شما را با اجرای محلی با دستگاه متصل به USB به شرح زیر نصب کند:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

تست حلقه بازی را به صورت محلی اجرا کنید