با مسابقه بررسی برنامه از برنامه خود در برابر سوء استفاده محافظت کنید

  1. App Check کدامیک از موارد زیر را ارائه می دهد:

    هر تعداد پاسخ را که مناسب می‌دانید انتخاب کنید.

  2. وقتی App Check را فعال می کنید ، موارد زیر را انجام می دهد:
  3. کدام ارائه دهنده گواهی برای Android است؟
  4. کدام ارائه دهنده گواهینامه برای iOS است؟