Tạo ứng dụng nhanh và ổn định với Firebase quiz

 1. Giám sát hiệu suất Firebase có thể giúp bạn giải quyết vấn đề nào trong số những vấn đề này?
 2. Đúng hay sai? Nếu một URL yêu cầu khớp với nhiều hơn một mẫu URL tùy chỉnh, thì Giám sát hiệu suất chỉ ánh xạ yêu cầu tới mẫu URL tùy chỉnh cụ thể nhất.
 3. Giám sát hiệu suất cung cấp những tính năng nào trong số những tính năng này?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Bạn có thể sử dụng ___ để đo thời gian tải của Hoạt động hoặc Phân đoạn và ghi lại màn hình chậm hoặc bị đóng băng.

 5. Đúng hay sai? Trước khi tải SDK theo dõi hiệu suất, API theo dõi hiệu suất không khả dụng, vì vậy bạn không thể sử dụng dấu vết mã tùy chỉnh.