Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về Firebase

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Firebase. Bắt đầu với dự án Firebase. Khám phá các khái niệm chính và các phương pháp hay nhất để quản lý dự án của bạn và quyền riêng tư của người dùng. Nắm vững các khái niệm bổ sung ngoài những điều cơ bản.
Tìm hiểu cách tạo dự án Firebase, đăng ký ứng dụng và tích hợp SDK Firebase cho các sản phẩm và nền tảng của bạn: iOS , AndroidWeb
Tìm hiểu về các dự án Firebase, bao gồm tổng quan về khái niệm, đi sâu vào các chủ đề như quyền dự án và công cụ quản lý dự án hoặc chuẩn bị khởi chạy ứng dụng của bạn. Bắt đầu bằng cách tìm hiểu các dự án Firebasexem xét danh sách kiểm tra khởi chạy .
Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tìm hiểu về các phương pháp hay nhất về quyền riêng tư. Hiểu cách Firebase có thể giúp bảo vệ bạn và người dùng của bạn. Đọc Quyền riêng tư và Bảo mật trong Firebase .

Nhảy vào Firebase trên nền tảng của bạn

Hãy bắt đầu phát triển trên nền tảng của bạn ngay bây giờ, làm theo Codelabs thực hành và tài liệu tham khảo SDK nền tảng.

Tìm hiểu các khái niệm về Firebase

Tìm hiểu về các khái niệm chính áp dụng cho bất kỳ ứng dụng hoặc dự án nào, chẳng hạn như bảo mật ứng dụng và danh sách kiểm tra khởi chạy:
Hiểu các dự án Firebase
Xem lại danh sách kiểm tra bảo mật
Xem lại danh sách kiểm tra khởi chạy
Tìm hiểu thêm về các chủ đề nâng cao có thể phát sinh trong các tình huống cụ thể, chẳng hạn như quản lý cài đặt ứng dụng hoặc nhập / xuất dữ liệu:
Quản lý cài đặt Firebase
Nhập phân đoạn
Xuất dữ liệu sang BigQuery