Bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi bị lạm dụng với bài kiểm tra Ứng dụng

  1. Kiểm tra ứng dụng cung cấp điều nào sau đây:

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  2. Khi bạn bật Kiểm tra ứng dụng, nó sẽ:
  3. Nhà cung cấp chứng thực cho Android là gì?
  4. Nhà cung cấp chứng thực cho iOS là gì?