Phát triển cục bộ với bài kiểm tra Firebase

 1. Fill-in-the-blanks

  Enter one or more words to complete the sentence.

  Firebase ___ Suite là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn chạy các dịch vụ Firebase cục bộ.

 2. Cách nào sau đây không phải là cách để sử dụng Bộ trình mô phỏng cục bộ Firebase?
 3. Fill-in-the-blanks

  Enter one or more words to complete the sentence.

  Trong Quy tắc bảo mật, đối tượng ___ đại diện cho tài liệu Firestore với những thay đổi mà người dùng muốn viết, trong khi ___ đại diện cho tài liệu Firestore như được viết hiện tại.

 4. Chức năng đám mây chạy trong môi trường máy chủ đáng tin cậy và có thể sử dụng SDK quản trị viên Firebase.