Làm quen với Cloud Firestore

  1. Điền vào chỗ trống

    Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

    Hầu hết các cơ sở dữ liệu NoSQL đều thiếu ___, có nghĩa là chúng không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với loại dữ liệu mà bạn có thể nhập vào.

  2. Thời gian cần thiết để chạy một truy vấn là ___ số kết quả mà bạn nhận lại.
  3. Các quy tắc bảo mật của bạn nhắm mục tiêu ___ cụ thể mà bạn bảo mật và logic mà bạn sử dụng để bảo mật chúng.
  4. Bạn sử dụng ___ khi bạn muốn thực hiện nhiều thao tác trên cơ sở dữ liệu cùng một lúc.
  5. Đúng hay sai? FirebaseUI là một thư viện cung cấp cho bạn một giao diện người dùng được tạo sẵn trên đầu trang Xác thực Firebase.