Nhắn tin cho người dùng của bạn bằng Firebase Cloud Messaging và Firebase In-App Messaging trên Android quiz

  1. Nhắn tin qua đám mây cho phép bạn gửi tin nhắn bằng cách nào sau đây?
  2. Nhắn tin trong ứng dụng Firebase có thể được sử dụng cho mục đích nào sau đây?

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  3. Để tiết kiệm năng lượng, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase chỉ truy xuất tin nhắn từ máy chủ ___ mỗi ngày.
  4. Đúng hay sai? Tin nhắn trên Cloud Messaging có thể được gửi từ Bảng điều khiển Firebase và API REST nhắn tin qua đám mây.