Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Bật Khung hỗ trợ quảng cáo

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Một số tính năng của Analytics, chẳng hạn như đối tượng và phân bổ chiến dịch cũng như một số thuộc tính người dùng, chẳng hạn như Độ tuổi và Sở thích, yêu cầu bật khung Hỗ trợ Quảng cáo. Nếu không có khuôn khổ này, Analytics không thể thu thập thông tin cần thiết để các tính năng này hoạt động bình thường.

Để bật khung Hỗ trợ Quảng cáo:

  1. Trong dự án Xcode của bạn, hãy chọn mục tiêu cho dự án của bạn.
  2. Chọn tab Chung cho mục tiêu của bạn.
  3. Mở rộng phần Thư viện và Khung được Liên kết .
  4. Nhấp vào + để thêm khung.
  5. Chọn AdSupport.framework .

Trước khi gửi ứng dụng của bạn để được xem xét, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ các nguyên tắc sử dụng IDFA .