چارچوب AdSupport را فعال کنید

برخی از ویژگی‌های Analytics، مانند مخاطبین و تخصیص کمپین، و برخی ویژگی‌های کاربر، مانند سن و علایق، نیاز به فعال کردن چارچوب AdSupport دارند. بدون این چارچوب، Analytics نمی تواند اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد صحیح این ویژگی ها را جمع آوری کند.

برای فعال کردن چارچوب AdSupport:

  1. در پروژه Xcode خود، هدف پروژه خود را انتخاب کنید.
  2. تب General را برای هدف خود انتخاب کنید.
  3. بخش Linked Frameworks and Libraries را باز کنید.
  4. برای افزودن فریمورک روی + کلیک کنید.
  5. AdSupport.framework را انتخاب کنید.
  6. پرچم پیوند دهنده -ObjC را به تنظیمات ساخت پروژه خود در زیر Other Linker Flags اضافه کنید.

قبل از ارسال برنامه برای بررسی، مطمئن شوید که برنامه شما با دستورالعمل‌های استفاده IDFA مطابقت دارد.