وابستگی های Firebase Android SDK به خدمات Google Play

برخی از Firebase Android SDK به سرویس‌های Google Play وابسته هستند، به این معنی که فقط روی دستگاه‌ها و شبیه‌سازهایی با سرویس‌های Google Play نصب شده اجرا می‌شوند. این کیت‌های توسعه نرم‌افزار Firebase با سرویس پس‌زمینه خدمات Google Play در دستگاه ارتباط برقرار می‌کند تا یک API ایمن، به‌روز و سبک برای برنامه شما ارائه کند. برخی از دستگاه‌های اندرویدی، مانند دستگاه‌های Amazon Kindle Fire یا دستگاه‌هایی که در برخی مناطق فروخته می‌شوند، خدمات Google Play را نصب نکرده‌اند.

کدام SDK های اندروید Firebase به خدمات Google Play نیاز دارند؟

Firebase SDK ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  • خدمات Play مورد نیاز — این SDKها به خدمات Google Play نیاز دارند، در غیر این صورت هیچ عملکردی ندارند.
  • خدمات Play توصیه می شود - این SDK ها به خدمات Google Play نیاز دارند تا عملکرد کاملی داشته باشند، اما همچنان حتی بدون خدمات Google Play بیشترین عملکرد را ارائه می دهند.
  • خدمات Play مورد نیاز نیست — این SDKS نیازی به عملکرد کامل خدمات Google Play ندارند.

جداول زیر فقط برای آخرین نسخه هر SDK دقیق هستند. برخی از نسخه های قدیمی ممکن است الزامات سخت گیرانه تری داشته باشند.

خدمات Google Play لازم نیست

تولید - محصول کتابخانه خدمات گوگل پلی؟
بررسی برنامه های سفارشی و ارائه دهندگان اشکال زدایی com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
لازم نیست
API توزیع برنامه com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
لازم نیست
توزیع برنامه com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11 لازم نیست
احراز هویت com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
لازم نیست
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
لازم نیست
توابع ابری برای Firebase Client SDK com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
لازم نیست
فضای ذخیره سازی ابری برای Firebase com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
لازم نیست
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
لازم نیست
پیام رسانی درون برنامه ای com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
لازم نیست
نمایش پیام درون برنامه com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
لازم نیست
تاسیسات فایربیس com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
لازم نیست
نظارت بر عملکرد com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
لازم نیست
پایگاه داده بیدرنگ com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
لازم نیست
پیکربندی از راه دور com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
لازم نیست
تولید - محصول کتابخانه خدمات گوگل پلی؟
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0 توصیه شده*
تجزیه و تحلیل com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
توصیه شده*
App Check Play Integrity ارائه دهنده com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1 ضروری
ارائه دهنده SafetyNet را بررسی کنید com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 ضروری
نمایه سازی برنامه com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 ضروری
پیام رسانی ابری com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
ضروری
لینک های پویا com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
ضروری
Firebase ML Vision com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 ضروری
مدل سفارشی Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 ضروری

* Firebase SDK برای Google Analytics می‌تواند رویدادها را در هر دستگاهی ارسال کند، اما برخی از اطلاعات آماری خودکار مانند اطلاعات جمعیتی فقط در دستگاه‌های دارای خدمات Google Play در دسترس هستند.