การขึ้นต่อกันของ Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

Firebase Android SDK บางรายการต้องใช้บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่าบริการเหล่านั้นจะทำงานบนอุปกรณ์และโปรแกรมจำลองที่ติดตั้งบริการ Google Play เท่านั้น Firebase SDK เหล่านี้จะสื่อสารกับบริการที่ทำงานอยู่เบื้องหลังของบริการ Google Play ในอุปกรณ์เพื่อให้บริการ API ที่ปลอดภัย ทันสมัย และน้ำหนักเบาสำหรับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางรุ่น เช่น อุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรืออุปกรณ์ที่ขายในบางภูมิภาค จะไม่ติดตั้งบริการ Google Play

Firebase Android SDK ใดต้องใช้บริการ Google Play

Firebase SDK แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี้

  • ต้องมีบริการ Google Play - SDK เหล่านี้ต้องใช้บริการ Google Play มิเช่นนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • บริการ Google Play ที่แนะนํา - SDK เหล่านี้กําหนดให้บริการ Google Play มีฟังก์ชันที่เต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีฟังก์ชันส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบริการ Google Play ก็ตาม
  • บริการ Google Play ไม่จำเป็นต้องใช้ - SDK เหล่านี้ไม่ได้กำหนดให้บริการ Google Play ต้องมีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างจะใช้ได้เฉพาะกับรุ่นล่าสุดของแต่ละ SDK เวอร์ชันเก่าบางเวอร์ชันอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

ไม่ต้องใช้บริการ Google Play

ผลิตภัณฑ์ คลัง บริการ Google Play
ผู้ให้บริการตรวจสอบแอปที่กำหนดเองและแก้ไขข้อบกพร่อง com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
ไม่จำเป็น
API ของ App Distribution com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
ไม่จำเป็น
App Distribution com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12 ไม่จำเป็น
การตรวจสอบสิทธิ์ com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
ไม่จำเป็น
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
ไม่จำเป็น
Cloud Functions for Firebase SDK com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
ไม่จำเป็น
Cloud Storage for Firebase com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
ไม่จำเป็น
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
ไม่จำเป็น
การรับส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
ไม่จำเป็น
การแสดงการรับส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
ไม่จำเป็น
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
ไม่จำเป็น
Performance Monitoring com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
ไม่จำเป็น
Realtime Database com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
ไม่จำเป็น
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
ไม่จำเป็น
Vertex AI สำหรับ Firebase com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01 ไม่จำเป็น
ผลิตภัณฑ์ คลัง บริการ Google Play
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0 แนะนำ*
Analytics com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
แนะนำ*
ผู้ให้บริการด้านความสมบูรณ์ของ Play สำหรับการตรวจสอบแอป com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0 ต้องระบุ
ผู้ให้บริการ App Check SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 ต้องระบุ
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 ต้องระบุ
Cloud Messaging com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
ต้องระบุ
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
ต้องระบุ
วิสัยทัศน์ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 ต้องระบุ
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 ต้องระบุ

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ส่งเหตุการณ์ในอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่าง เช่น ข้อมูลประชากร จะใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เท่านั้น