معیارهای سلامت برای Firebase Android SDK

اندازه باینری

اندازه باینری چگونه اندازه گیری می شود؟

اندازه باینری برای هر Firebase Android SDK با استفاده از فرآیند زیر اندازه گیری می شود:

  1. یک برنامه آزمایشی خالی با آن SDK به عنوان تنها وابستگی راه اندازی کنید.
  2. برنامه را با یک پیکربندی ساخت از پیش تعریف شده مونتاژ کنید.
  3. اندازه فایل APK تولید شده آن برنامه را اندازه گیری کنید.

برای جزئیات بیشتر در مورد برنامه آزمایشی شرح داده شده در بالا، به "اندازه APK" README.md در مخزن Firebase Android SDK GitHub مراجعه کنید.

اندازه گیری ها

برای درک اندازه دلتا در نسخه‌ها، به یادداشت‌های انتشار Android Firebase مراجعه کنید. همچنین می توانید برای درخواست کمک یا اطلاعات بیشتر، یک مشکل GitHub را در مخزن Firebase Android SDK GitHub باز کنید.