Dodaj Firebase do swojej aplikacji Flutter

Wymagania wstępne

 • Zainstaluj preferowany edytor lub IDE.

 • Zainstaluj Flutter w swoim systemie operacyjnym, uwzględniając przy tym te elementy:

  • Pakiet SDK Flutter
  • Biblioteki pomocnicze
  • Oprogramowanie i pakiety SDK przeznaczone na daną platformę
 • Zaloguj się w Firebase, korzystając ze swojego konta Google.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Flutter, możesz wykonać czynności podane w sekcji Get Started: Test Drive (Rozpocznij: Test Drive), aby utworzyć nową aplikację Flutter w preferowanym edytorze lub IDE.

Krok 1. Zainstaluj wymagane narzędzia wiersza poleceń

 1. Zainstaluj interfejs wiersza poleceń Firebase, jeśli jeszcze go nie masz.

 2. Zaloguj się do Firebase za pomocą swojego konta Google, uruchamiając to polecenie:

  firebase login
  
 3. Zainstaluj interfejs wiersza poleceń FlutterFire, uruchamiając to polecenie z dowolnego katalogu:

  dart pub global activate flutterfire_cli
  

Krok 2. Skonfiguruj swoje aplikacje do korzystania z Firebase

Użyj interfejsu wiersza poleceń FlutterFire, aby skonfigurować łączenie aplikacji Flutter z Firebase.

Aby uruchomić przepływ pracy konfiguracji aplikacji, w katalogu projektu Flutter uruchom to polecenie:

flutterfire configure


Krok 3. Zainicjuj Firebase w swojej aplikacji

 1. Aby zainstalować główną wtyczkę, w katalogu projektu Flutter uruchom to polecenie:

  flutter pub add firebase_core
  
 2. W katalogu projektu Flutter uruchom to polecenie, aby upewnić się, że konfiguracja Firebase w Twojej aplikacji Flutter jest aktualna:

  flutterfire configure
  
 3. W pliku lib/main.dart zaimportuj podstawową wtyczkę Firebase i wygenerowany wcześniej plik konfiguracji:

  import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
  import 'firebase_options.dart';
  
 4. Także w pliku lib/main.dart zainicjuj Firebase, używając obiektu DefaultFirebaseOptions wyeksportowanego z pliku konfiguracji:

  await Firebase.initializeApp(
   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  
 5. Ponownie utwórz aplikację Flutter:

  flutter run
  

Krok 4. Dodaj wtyczki Firebase

Dostęp do Firebase uzyskujesz w aplikacji Flutter za pomocą różnych wtyczek Firebase Flutter, po jednej dla każdej usługi Firebase (np. Cloud Firestore, Uwierzytelnianie, Analytics itp.).

Ponieważ Flutter to platforma wieloplatformowa, każda wtyczka Firebase ma zastosowanie do platform Apple, Android i internetowych. Jeśli więc dodasz wtyczkę Firebase do aplikacji Flutter, będzie ona wykorzystywana przez wersje internetowe Twojej aplikacji na Androida i Apple.

Aby dodać wtyczkę Firebase Flutter:

 1. W katalogu projektu Flutter uruchom to polecenie:

  flutter pub add PLUGIN_NAME
 2. W katalogu projektu Flutter uruchom to polecenie:

  flutterfire configure
  

  Uruchomienie tego polecenia sprawi, że konfiguracja Firebase Twojej aplikacji Flutter będzie aktualna, a w przypadku Crashlytics i Monitorowania wydajności na Androidzie doda wymagane wtyczki Gradle do aplikacji.

 3. Gdy skończysz, ponownie utwórz projekt Flutter:

  flutter run
  

Wszystko gotowe Twoje aplikacje Flutter są zarejestrowane i skonfigurowane pod kątem korzystania z Firebase.

Dostępne wtyczki

Usługa Nazwa wtyczki iOS Android Web Inne urządzenia Apple
(macOS itp.)
Windows
Analytics firebase_analytics
beta
Sprawdzanie aplikacji firebase_app_check
beta
Uwierzytelnianie firebase_auth
beta beta
Cloud Firestore. cloud_firestore
beta beta
Funkcje w Cloud Functions cloud_functions
beta
Komunikacja w chmurze firebase_messaging
beta
Cloud Storage, firebase_storage
beta beta
Crashlytics firebase_crashlytics
beta
Linki dynamiczne firebase_dynamic_links
Wysyłanie wiadomości w aplikacji firebase_in_app_messaging
Instalacje Firebase firebase_app_installations
beta
Narzędzie do pobierania modeli ML firebase_ml_model_downloader
beta
Monitorowanie wydajności firebase_performance
Baza danych czasu rzeczywistego firebase_database
beta
Zdalna konfiguracja firebase_remote_config
beta
Vertex AI dla Firebase firebase_vertexai
beta

Wypróbuj przykładową aplikację z Analytics

Jak wszystkie pakiety, wtyczka firebase_analytics ma przykładowy program.

 1. Otwórz aplikację Flutter skonfigurowaną już do korzystania z Firebase (instrukcje znajdziesz na tej stronie).

 2. Otwórz katalog lib aplikacji, a potem usuń istniejący plik main.dart.

 3. Z przykładowego repozytorium programu Google Analytics skopiuj następujące 2 pliki i wklej je do katalogu lib swojej aplikacji:

  • main.dart
  • tabs_page.dart
 4. Uruchom aplikację Flutter.

 5. Przejdź do projektu Firebase dla swojej aplikacji w konsoli Firebase, a następnie kliknij Analytics w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  1. Kliknij Panel. Jeśli Analytics działa prawidłowo, panel „Użytkownicy aktywni w ciągu ostatnich 30 minut” w panelu pokazuje aktywnego użytkownika (wypełnienie tego panelu może trochę potrwać).

  2. Kliknij Widok debugowania. Włącz tę funkcję, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia wygenerowane przez przykładowy program.

Więcej informacji o konfigurowaniu Analytics znajdziesz w przewodnikach dla początkujących na temat iOS+, Androida i strony internetowej.

Dalsze kroki